Produkt byl úspěšně přidán do nákupního košíku
Počet:
Celkem:
0 ks zboží. 1 produkt v košíku.
Pokračovat v nákupu
Celkem za produkty:
Celkem za doručení:  Bude determinováno
Celkem:
Přejete si montáž lyžařského vázání ?
Ano Ne
Více informací
Věk
Typ lyžaře

Všechna vstupní pole jsou povinná

Montáž lyžařského vázání

Potvrdit

Ochrana osobních údajů za účelem marketingu EXIsport

Zveřejněno: Aktualizováno: 13.04.2024 396 x 8 min

Informace o ochraně a zpracování osobních údajů zpracovávaných pro účel marketingu EXIsport ( v souvislosti s úpravou od 04/2019)

S poločnost PPG Group sro se sídlem Opatovská cesta 14, 040 01 Košice, Slovenská republika, IČO 51 887 819, zapsaná v Obchodním rejstříku Okresního soudu Košice I, oddíl Sro, vložka č. 2010 46297/V (dále také „Společnost“), která je od měsíce dubna 2019 provozovatelem maloobchodních prodejen a e-shopu označením EXIsport (dále přiměřeně i „síť EXIsport“) .

V souvislosti s uvedeným se Společnost stala i provozovatelem Věrnostního programu sítě EXIsport (dále i „Věrnostní program“).

Původním provozovatelem sítě EXIsport byla společnost TOMIREX sro se sídlem Opatovská cesta 14, 040 01 Košice, IČO 31 723 420, zapsaná v Obchodním rejstříku Okresního soudu Košice I, oddíl Sro, vložka č.j. 7510/V (dále také „Původní provozovatel“).

V souvislosti s uvedenými skutečnostmi jsou Vám ze strany Společnosti jako aktuálního provozovatele v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů ao volném pohybu takových údajů (dále přiměřeně i „Nařízení“), 14 Nařízení, poskytované níže uvedené informace s tím, že na ochranu osobních údajů se vztahuje i zákon č. 1/2003. 18/2018 Zz o ochraně osobních údajů.

Společnost jako provozovatel zpracovává osobní údaje za účelem zasílání newsletterů a realizace marketingu a na právním základě uděleného souhlasu dotyčné osoby podle Nařízení nebo oprávněného zájmu Společnosti jako provozovatele sítě EXIsport, tak jak jsou popsány níže. Pokud osobní údaje nebyly získány od dotyčné osoby, resp. jejího zástupce, byly nám poskytnuty ze zdroje Původního provozovatele.

Zpracovávanými osobními údaji pro účely zasílání newsletterů a marketingu jsou e-mailová adresa, případně i jméno a příjmení.

V případě souhlasu se zpracováním osobních údajů se tento uděluje podle Nařízení . Právním základem zpracování osobních údajů je v tomto případě souhlas v souladu s Nařízením a právními předpisy na ochranu osobních údajů. Tento souhlas lze kdykoli odvolat postupem uvedeným níže.

Pokud se zpracování stávajících osobních údajů dotyčné osoby (zejména jako stávajícího zákazníka sítě EXIsport nebo člena Věrnostního programu sítě EXIsport nebo odběratele newslettru sítě EXIsport) neopírá o souhlas dotyčné osoby, může být zpracování osobních údajů pro tento účel provedeno i bez souhlasu dotyčné osoby na právním základě oprávněného zájmu provozovatele nadále zachovat s touto osobou komunikaci v potřebném rozsahu a informovat ji o nových nabídkách nebo benefitech v síti EXIsport. I v tomto případě jsou poskytované informace podle Nařízení a dotčená osoba má vždy zachována práva uvedená níže, zejména právo namítat proti zpracování osobních údajů, a to postupem uvedeným níže.  

Osobní údaje musí být poskytnuty, protože bez toho nelze dotyčné osobě posílat newslettery a poskytovat marketingové informace. Osobní údaje budeme využívat na nezbytný rozsah daný účelem, pro který se budou zpracovávat. Poskytování osobních údajů pro účely marketingu je smluvním požadavkem, pokud jiné nevyplývá přímo z Nařízení.

Osobní údaje mohou být poskytovány osobám a příjemcům, které se podílejí na přípravě a zasílání těchto oznámení a plnění uvedeného účelu zpracování osobních údajů. Takovými osobami jsou zejména smluvní partneři Společnosti z oblasti informačních technologií, designu a marketingu, kteří se podílejí na přípravě, zasílání a vyhodnocení těchto newsletterů a marketingových sdělení.

Osobní údaje budou uchovávány a souhlas se uděluje po dobu 5 let, pokud právní přepisy pro některé osobní údaje nebudou vyžadovat jinou lhůtu jejich uchovávání. Zpracovávají se běžné a ne zvláštní kategorie osobních údajů.

 

Jako provozovatel zpracovávání osobních údajů pro uvedený účel a aktuální provozovatel sítě EXIsport uvádíme naše identifikační a kontaktní údaje:

PPG Group sro, Opatovská cesta 14, 040 01 Košice, Česká republika, IČ: 51 887 819 ,

e-mail: osobneudaje@ppggroup.eu ; tel.: +421 55 788 14 44

Naše platné kontaktní údaje naleznete na www.exisport.com v sekci Ochrana osobních údajů a takové jsou i kontaktní údaje pro případnou zodpovědnou osobu na ochranu osobních údajů.

 

Podle Nařízení máte (dotyčná osoba) právo:

a)    kdykoli udělený souhlas odvolat, aniž by to mělo vliv na zákonnost zpracování založeného na souhlasu uděleném před jeho odvoláním; 

b)    požadovat od Společnosti přístup k osobním údajům týkajícím se dotyčné osoby a na jejich opravu nebo vymazání nebo omezení zpracování,

c)    namítat proti zpracování osobních údajů,

d)    pro přenosnost osobních údajů,

e)    být informováni o zdroji, ze kterého pocházejí osobní údaje, případně informace o tom, zda pocházejí z veřejně přístupných zdrojů, pokud by osobní údaje nebyly získány od Vás,

f)     podat stížnost dozorčímu orgánu k Úřadu na ochranu osobních údajů se sídlem v Bratislavě.

Těmto právům odpovídají naše povinnosti. Každé z Vašich oprávnění podle písm. a) až f) můžete uplatnit zasláním žádosti do sídla Společnosti, zasláním e-mailu na adresu osobneudaje@ppggroup.eu , doručením žádosti na kteroukoli z prodejen EXIsport, podle toho, která z těchto forem je pro Vás nejdostupnější. Z Vaší žádosti by mělo vyplynout, které z těchto práv a jak chcete využít. 

Ukládá se nám povinnost poskytnout Vám informace o jiném účelu a další relevantní informace podle uvedených právních předpisů , pokud bychom měli v úmyslu dále zpracovávat osobní údaje pro jiný účel než ten, pro který byly získány . Pokud by se tak zamýšlelo, budeme Vás o tom informovat.  Neprovádíme automatizované individuální rozhodování ani profilování dle Nařízení a uvedeného zákona, případnou změnu Vám sdělíme.

Pro zasílání newsletterů a marketingových sdělení novým zájemcům po 04/2019 se vyžaduje souhlas této osoby s poskytnutím a zpracováním osobních údajů. Od tohoto data se osobní údaje pro zasílání newsletterů a marketingových sdělení těmto osobám nebo pro ohlášení změn v údajích poskytují a vyplňují zejména na www.exisport.com nebo vyplněním příslušného Registračního formuláře EXIsport, který lze nalézt na www stránce www.exisport.com nebo na kterékoli prodejně sítě EXIsport, případně jinou námi zveřejněnou formou (dle dostupnosti). Poskytované osobní údaje musí být pravdivé, aktuální a jejich změnu nám sdělte. V souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti můžeme zavést opatření za účelem ověření, zda souhlas dotyčné osoby, která je mladší 16 let je poskytnut nebo schválen jejím zákonným zástupcem, případně postupovat podle právních předpisů. Poskytnutím osobních údajů, svým podpisem a vyjádřením souhlasu v části udělovaného souhlasu se zpracováním osobních údajů pro uvedený účel pro nové zájemce o zasílání newsletterů od uvedeného data se Společnosti jako provozovateli sítě EXIsport uděluje souhlas se zpracováním osobních údajů podle těchto podmínek.