Produkt byl úspěšně přidán do nákupního košíku
Počet:
Celkem:
0 ks zboží. 1 produkt v košíku.
Pokračovat v nákupu
Celkem za produkty:
Celkem za doručení:  Bude determinováno
Celkem:
Přejete si montáž lyžařského vázání ?
Ano Ne
Více informací
Věk
Typ lyžaře

Všechna vstupní pole jsou povinná

Montáž lyžařského vázání

Potvrdit

Obchodní podmínky - CZ

Zveřejněno: Aktualizováno: 22.04.2024 5350 x 46 min

1.Úvodní ustanovení

1.1 Obchodní společnost PPG Group sro, Opatovská cesta 14, 040 01 Košice, IČO: 51 887 819, DIČ: 2120835838, DIČ: SK2120835838 (dále přiměřeně jen "prodávající" nebo „PPG Group sro“ soudu Košice I, oddíl Sro, vložka č.j. 46297/V . Společnost PPG Group sro prostřednictvím třetí osoby provozuje nákupní web portál/web shop na stránce
www.exisport.com (dále přiměřeně i „nákupní portál“). Prostřednictvím tohoto portálu má třetí osoba (dále „kupující“) možnost prohlížet si zboží na stránce nákupního portálu. Současně za podmínek určených těmito všeobecnými obchodními podmínkami (dále „VOP“) a za předpokladu akceptace objednávky/návrhu kupní smlouvy prodávajícím má tato osoba jako kupující možnost zakoupit jím vybrané zboží.

1.2 Adresa elektronické pošty prodávajícího
eshop@ppggroup.eu . Telefonní číslo prodávajícího +421 55 555 11 22. Operační hodiny call centra a reklamačního střediska prodávajícího: běžné pracovní dny pondělí až pátek od 09.00 -16.00 hodin. mimo dny pracovního klidu a svátků. Tyto údaje mohou být kdykoli pozměněny nebo aktualizovány na www.exisport.com .

1.3 Tyto VOP upravují právní vztahy mezi společností PPG Group sro jako prodávajícím a kupujícím, který v souladu a postupem dle VOP projeví zájem o koupi zboží na internetové stránce
www.exisport.com . Tyto právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím vznikající při koupi, dodávce zboží a reklamacích vad zboží se v závislosti na jejich obsahu a účastníkech koupě přiměřeně řídí ustanoveními příslušných právních předpisů České republiky, zejména Občanského zákoníku SR a Obchodního zákoníku SR. Tyto VOP upravují i povinnosti stran do okamžiku uzavření kupní smlouvy na základě registrace osoby kupujícího. Vzájemné vztahy prodávajícího a kupujícího se řídí i reklamačním řádem pro internetový obchod www.exisport.com (dále jen „Reklamační řád“) uvedeným v bodě 5. VOP.

1.4 Kupní smlouvou se rozumí smlouva mezi prodávajícím a kupujícím, jejímž předmětem je koupě zboží prezentovaného na www.exisport.com, uzavřená dle článku 2. a násl. VOP.

1.5 Ustanovení VOP a zákona upravující práva spotřebitele se nevztahují na kupujícího, který není spotřebitel podle zákona č.j. 250/2007 Zz nebo který nakupuje zboží za účelem podnikání a nikoli za účelem osobní spotřeby. Této osobě nepřísluší práva spotřebitele podle platných právních předpisů. Odpovědnost za vady zboží a vzájemné vztahy prodávajícího a kupujícího, který není spotřebitel se v tomto případě řídí ustanoveními Obchodního zákoníku České republiky.

1.6 Údaj „dostupnost“ zobrazený u položky zboží na nákupním portálu nelze interpretovat jako lhůtu pro dodání zboží prodávajícím. Uvedená dostupnost zboží je pouze indikativní, nezávazný odhad času, který se předpokládá pro vyprodání dostupných skladových zásob prodávajícího. Zboží není možné předem ukázat kupujícímu, není možné vždy provést přijetí a akceptaci objednávek a provést jeho dodání, byť prostřednictvím třetí osoby. Zboží prodávané přes nákupní portál je vždy limitováno aktuálními skladovými zásobami prodávajícího a doobjednávání a/nebo dodávání zboží po jeho vyprodání není možné, ani prostřednictvím jiné osoby. V určitých případech prodávající nebude schopen dodat výrobky nebo rovnocenné výrobky nebo zařídit, aby dodávku uskutečnil jiný prodávající za tuto cenu, v čase a v množství, které jsou rozumné vzhledem k výrobku, rozsahu reklamy výrobku a ceně, zejména nastal-li mimořádný případ podle čl. 2. 2.15 VOP. Na každou takovou mimořádnou skutečnost nemožnosti dodání zboží bude vždy kupující informován vhodným způsobem a v případě uzavřené smlouvy má každá ze stran právo od smlouvy odstoupit.

1.7 Pokud na stránce nákupního portálu není uvedeno zvlášť jinak, reklamní a soutěžní akce společnosti PPG Group sro zveřejněné přes reklamní letáky společnosti PPG Group sro jsou platné výlučně pro prodej zboží v maloobchodních sítích EXIsport a nevztahují se na prodej zboží přes nákupní portál www.exisport .com.

2. Objednávání zboží / kupní smlouva / úkony pro uzavření smlouvy

2.1. Koupě zboží se realizuje formou vystavení a odeslání objednávky kupujícím v nákupním portálu prodávajícího s tím, že objednávka kupujícího musí být odsouhlasena (akceptována) prodávajícím v souladu s VOP, jinak smluvní vztah nevznikne. Je-li objednávka akceptována prodávajícím postupem dle VOP, prodávající dodá objednané zboží v dodací lhůtě dle čl. 3. 4.1 VOP. Před odesláním objednávky kupujícím jsou na nákupním portálu a ve VOP kupujícímu sdělovány a poskytovány informace podle zvláštních předpisů, zejména podle § 3 zákona č. 1/2003. 102/2014 Zz Kupující projevuje souhlas s těmito podmínkami odkliknutím příslušného políčka před odesláním objednávky na portálu. Kupující odesláním objednávky potvrzuje, že byl obeznámen s tím, že s podáním objednávky a součástí objednávky je povinnost zaplatit cenu objednaného zboží.

2.2. Pro možnost aktivního nakupování na nákupním portálu, případně pro účast na reklamních a soutěžních aktivitách prodávajícího je nezbytné, aby se kupující zaregistroval na www.exisport.com v registrační části portálu. Registraci kupujícího lze provést před výběrem zboží nebo v procesu jeho výběru. Osoba vyplňující registrační formulář je povinna vyplnit údaje podle požadovaných polí registračního formuláře. Vyplněním registračního formuláře současně kupující uděluje souhlas se zpracováním svých osobních a dalších údajů v souladu s Čl. 7. a násl. VOP as podmínkami dle VOP. Tyto údaje je kupující povinen v případě jejich změny neprodleně aktualizovat na portálu při zasílání objednávky, jelikož jejich správnost, pravdivost a aktuálnost má vliv na dodání zboží kupujícímu. Povinná pole registračního formuláře jsou označena znakem “*“. Kupující je povinen uvést správné, úplné a pravdivé údaje. Nesplnění uvedených povinnosti kupujícím je vykládáno v neprospěch kupujícího. Úspěšný proces registrace je ukončen přidělením přístupového jména a hesla, zvláštní e-mail není zasílán. Kupující je povinen uschovat přístupové jméno a heslo generované v registračním procesu na bezpečném místě a ochraňovat tak, aby nemohlo dojít k jeho zneužití.

2.3. Kupující si zboží prohlíží a vybírá dle zbožových kategorií uvedených v levém zbožním menu, resp. kliknutím na zobrazené zboží. U zboží si kupující vybere údaje dle zveřejněných objednacích informací a kliknutím na tlačítko „Vložit do košíku“ zboží přidá do své objednávky. V případě, že proces výběru zboží kupující ukončil, klikne na tlačítko „Objednávej s povinností platby“. Jinak je oprávněn vrátit se k procesu výběru zboží kliknutím na „Pokračovat v nákupu“.

2.4. Proces tvorby vystavení objednávky kupujícího sestává ze 4 kroků: a) výběr zboží b) výběru způsobu platby, dopravy a ceny dopravy, c) odsouhlasení obchodních podmínek, d) odeslání objednávky kliknutím na tlačítko „Objednáv s povinností platby“

2.5. V každém z těchto kroků postupuje kupující podle navigačních instrukcí. Kupující je povinen uvést úplné, pravdivé a správné údaje nezbytné pro správné doručení zboží. Kupující je povinen odkontrolovat správnost vybraných dat a údajů v procesu objednávání zboží před jejich definitivním odesláním prodávajícímu.

2.6. Výslovně se vylučuje aplikace jakýchkoli jiných podmínek kupujícího uvedených v objednávce, jiném dokumentu, zprávě nebo v e-mailu kupujícího, které by byly v rozporu s těmito VOP.

2.7. Objednávka kupujícího se považuje za odeslanou, bude-li doručena prodávajícímu a bude-li obsahovat všechny požadované údaje - název objednávaného zboží, jeho množství, cenu, dodací, fakturační adresu, e-mailový a telefonický kontakt na kupujícího.

2.8. Před zasláním objednávky prodávajícímu je od kupujícího vždy vyžadováno, aby kupující odklikl a potvrdil, že se seznámil a souhlasí s platnými VOP prodávajícího, považujíce je za součást smluvního vztahu mezi prodávajícím a kupujícím. Proces vystavení a zaslání objednávky kupujícím nelze završit bez provedení tohoto úkonu. Každé objednávce je přiděleno evidenční číslo. Při komunikaci s prodávajícím a při úhradě uvádí kupující také číslo objednávky.

2.9. Kupující posílá prodávajícímu objednávku přes nákupní portál. Tato objednávka je návrhem kupujícího na uzavření kupní smlouvy za smluvních podmínek dle těchto VOP. Objednávka je určena pro prodávajícího k přijetí prodávajícím ve lhůtě 15 dnů od jejího doručení prodávajícímu. Odesláním objednávky prodávajícímu přes nákupní portál projevuje kupující vůli být vázán svou objednávkou během uvedené lhůty, koupit a převzít jím vybrané zboží za kupní cenu, a to v souladu s podmínkami VOP, a to za předpokladu její akceptace prodávajícím (dále jen „odeslání objednávky“) . Po doručení objednávky prodávající elektronicky neprodleně potvrdí objednávku kupujícího, tj. informuje kupujícího o obdržení a zařazení objednávky kupujícího v systému prodávajícího. Elektronické potvrzení objednávky není akceptací/přijetím objednávky prodávajícím podle čl. 2 VOP a nezakládá vznik dílčí kupní smlouvy.

 

2.10. Na základě dohody stran av souladu s VOP je kupní smlouva mezi stranami uzavřena pokud prodávající objednávku kupujícího potvrdí a současně ak zvláštním e-mailem nebo zprávou adresovanou kupujícímu ji v uvedené lhůtě 15 dnů od doručení objednávky akceptuje (tj. projeví souhlas s objednávkou) postupem podle těchto VOP. Prodávající provede akceptaci objednávky kupujícího zasláním e-mailu nebo zprávy kupujícímu. V akceptačním e-mailu prodávajícího bude uvedena skutečnost akceptace objednávky kupujícího, případně i skutečnost expedice zboží (pro VOP dále přiměřeně „akceptace objednávky“). Akceptací objednávky je mezi stranami uzavřena kupní smlouva. Prodávající je na základě dohody stran a těchto VOP povinen akceptovanou objednávku splnit ve lhůtě dle článku. 4.1 VOP. V tomto e-mailu o akceptaci objednávky jsou současně kupujícímu zasílány zákonem vyžadované informace pro spotřebitele, Poučení spotřebitele o uplatnění práva na odstoupení o smlouvy (PDF) , formulář Odstoupení od smlouvy (PDF) , případně link v e-mailu na tyto informace a dokumenty . Aktivací tohoto linku v e-mailu se tyto informace a dokumenty kupujícímu zobrazí a kupující má právo si je i uložit.

2.11. Spotřebitel je oprávněn odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem je dodání zboží, i před zahájením běhu lhůty pro odstoupení od smlouvy.

2.12. Změna v objednávce/podmínkách: pokud prodávající nebude schopen odsouhlasit - akceptovat objednávku kupujícího v celém rozsahu (např. 1 ze 4 položek nebude dostupná) nebo navrhne-li její změnu nebo změnu podmínek dodání z jiných důvodů, kupující bude o této skutečnosti informován e-mailem nebo jiným vhodným způsobem. Současně bude požádán o vyjádření souhlasu, resp. nesouhlasu se změnou. Kupující je povinen vyjádřit souhlas, resp. nesouhlas ve lhůtě 2 dnů ode dne oznámení navrhované změny. Po tuto dobu budou dostupné položky z objednávky kupujícího rezervovány pro kupujícího. Teprve akceptací ( odsouhlasením ) prodávajícím navrhované změny v objednávce ze strany kupujícího vznikne mezi stranami smluvní vztah. V případě, že kupující neodsouhlasí změnu v uvedené lhůtě uvedeným způsobem, objednávka kupujícího se marným uplynutím uvedené lhůty považuje za zrušenou v celém rozsahu a návrh prodávajícího na změnu za neakceptovaný kupujícím.

2.13. Kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím je uzavřena akceptací objednávky kupujícího prodávajícím nebo akceptací změny objednávky navržené prodávajícím a provedené kupujícím. Z kupní smlouvy vznikne prodávajícímu povinnost předmět koupě kupujícímu předat a plnit povinnosti dle VOP. Kupujícímu vznikne z uzavřené smlouvy povinnost předmět koupě převzít, zaplatit za něj prodávajícímu dohodnutou cenu plnění a plnit povinnosti dle smlouvy a VOP. Prodávající splní akceptovanou objednávku ve lhůtě dle čl. 2. 4.1 VOP.

2.14. Ve zvláštních případech a před odesláním akceptace si prodávající vyhrazuje právo vyžádat si od kupujícího dodání dalších potřebných podkladů, údajů, případně provést ověření správnosti osobních údajů, e-mailové adresy nebo telefonního čísla kupujícího. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky kupujícího požádat kupujícího o dodatečnou autorizaci objednávky nebo totožnosti kupujícího vhodným způsobem, jako například v písemné formě, e-mailem, sms nebo telefonicky. Pokud kupující neprovede dodatečnou autorizaci prodávajícím požadovaným způsobem a v prodávajícím požadované lhůtě, marným uplynutím této lhůty se objednávka (před její akceptací) nebo kupní smlouva (po akceptaci) ruší od začátku.

2.15. Prodávající je oprávněn odstoupit od Smlouvy z důvodu, že došlo k tak závažným změnám, které znemožnily plnění závazků Prodávajícího ze Smlouvy, nebo z důvodů vyšší moci, nebo pokud ani po vynaložení veškerého úsilí, které lze po něm spravedlivě požadovat, není schopen dodat Zboží Kupujícímu ve lhůtě stanovené v těchto Všeobecných obchodních podmínkách. Prodávající je povinen o této skutečnosti neprodleně informovat Kupujícího a vrátit mu již zaplacenou cenu za zboží sjednanou ve smlouvě do 14 dnů od oznámení o odstoupení od smlouvy stejným způsobem, jakým Kupující zaplatil kupní cenu. Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy také v případě, že zjistí, že v komunikaci od kupujícího byly uvedeny nebo poskytnuty prodávajícímu nesprávné, neúplné nebo nepravdivé údaje týkající se kupujícího, osoby přebírající zboží nebo pokud v důsledku jednání osoby, se kterou prodávající komunikoval, hrozí prodávajícímu škoda.
(např. podvodné jednání). Prodávající má právo odstoupit od smlouvy v případě technických chyb v internetovém obchodě, které způsobí neadekvátní změnu ceny nebo nesprávné označení zboží prvky marketingové kampaně. Vzhledem k tomu, že technické řešení e-shopu využívá několik externích technických řešení, má prodávající právo odstoupit od smlouvy v případě technické chyby externího řešení, která způsobí nesprávné informování kupujícího.

Prodávající má právo odstoupit od smlouvy v případě chybně uvedené ceny zboží. Takovými případy jsou zejména, nikoliv však výlučně:

2.15.1 Cena zboží je na první pohled zjevně nesprávná (např. se výrazně odchyluje od obvyklé ceny zboží).
2.15.2 Cena souvisejících služeb, jako je doprava, pojištění prodloužené záruky apod. je zjevně nesprávná, v ceně zboží chybí nebo je uvedena jedna či více číslic navíc nebo sleva na zboží přesahuje 50 %, aniž by zboží bylo součástí speciální marketingové akce nebo výprodejové akce.
2.15.3 V těchto případech si společnost PPG Group s.r.o. vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu nebo od takové smlouvy odstoupit poté, co jste již obdrželi e-mail s potvrzením objednávky. O takovém postupu vás musíme neprodleně informovat.
2.15.4 V případě, že sleva na zboží dosáhne 80 % a více, doporučujeme Vám ověřit si, zda nedošlo k chybě v ceně, a to tak, že nás kontaktujete e-mailem, protože i u zboží se zjevně nesprávnou cenou se automaticky objeví informace, že zboží je zlevněné nebo ve slevě apod.
2.15.5 Cena zboží v místní měně je zjevně nesprávně přepočítána nesprávným kurzem oproti cenám v EUR uvedeným na www.exisport.com.

2.16. Prodávající má právo zrušit objednávku, pokud částka objednávky nebyla uhrazena řádně, včas a dohodnutým způsobem. V případě, že zákazník si jako způsob úhrady částky za objednávku zvolil platbu „CardPay, Apple Pay & Google Pay“ nebo „TatraPay“, je povinen uhradit celou částku objednávky do 48 hodin od odeslání objednávky (odstavec 2.9 tohoto článku). V případě, že zákazník neuhradí částku objednávky do 24 hodin od odeslání objednávky, bude zákazníku-mailem upozorněn na to, že částka jeho objednávky nebyla dosud uhrazena a spolu s upozorněním mu bude zaslána i webová adresa (link) s údaji pro úhradu částky za objednávku . Pokud i přes upozornění ve smyslu předchozí věty zákazník částku za objednávku neuhradí, po uplynutí 48 hodin od odeslání objednávky se objednávka ruší a zákazníkovi bude zaslána informace o zrušení objednávky z důvodu neuhrazení platby za objednávku. V případě, že zákazník si jako způsob úhrady za objednávku zvolil platbu „Platba převodem na účet“ nebo „Zaplatit bankovním převodem pomocí QR kódu“, je povinen uhradit celou částku objednávky do 7 dnů od odeslání objednávky. V případě, že zákazník neuhradí částku objednávky do 3 dnů od odeslání objednávky, bude zákazník e-mailem upozorněn, že jeho objednávka nebyla dosud uhrazena a spolu s upozorněním mu bude zaslána webová adresa (link), resp. QR kód s údaji pro úhradu částky za objednávku. Pokud i přes upozornění ve smyslu předchozí věty zákazník částku za objednávku neuhradí, po uplynutí 7 dnů od odeslání objednávky se objednávka ruší a zákazníkovi bude zaslána informace o zrušení objednávky z důvodu neuhrazení platby za objednávku. O zrušení objednávky je zákazník informován e-mailem.

2.17. Kupující je oprávněn jednostranně odstoupit od smlouvy v období od uzavření smlouvy až do doručení zboží. Možnosti odstoupení kupujícího po převzetí zboží jsou uvedeny ve VOP a v právních předpisech. Přílohou VOP je i Poučení o uplatnění práva spotřebitele na odstoupení od smlouvy, jakož i Vzorový formulář pro spotřebitele na odstoupení od smlouvy. Tyto dokumenty si kupující může stáhnout z následující adresy/linku . Prodávající tímto při uzavření smlouvy poskytuje spotřebiteli Poučení o uplatnění práva spotřebitele na odstoupení od smlouvy a Vzorový formulář na odstoupení spotřebitele od smlouvy při dodání zboží.


2.18. Kupující ani prodávající není oprávněn postoupit pohledávku ze vzájemných vztahů na třetí osobu.

2.19. Před odesláním objednávky je kupující oprávněn za účelem uzavření smlouvy, zjištění nebo opravy technických chyb provést úkony a použít technické prostředky popsané v čl. 2. a 3. těchto VOP.

3. Kupní cena a platební podmínky

3.1. Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu za zboží kupní cenu a cenu přepravy dle prodávajícím akceptované objednávky (uzavřené smlouvy). Při tvoření objednávky jsou tyto položky uvedeny také sumárně (součet ceny zboží a přepravy). Cena zboží na portálu je uvedena s DPH, pokud není uvedeno, že se jedná o cenu bez DPH. DPH je při dodání zboží a služeb uplatňována v souladu s právními předpisy. Ceny v prodejnách a internetovém obchodě se mohou lišit v závislosti na aktuálně platných akcích v kamenných provozech nebo na internetu.

Akční ceny, poukázky a kupony. Specifické akce jsou sepsány na linku: Všeobecné obchodní podmínky akcií

Obecně platí.

Akce se nevztahuje na zboží označené „NA TOTO ZBOŽÍ NEPLATÍ JINÉ AKCE - POSLEDNÍ KUSY V NABÍDCE.“

Věrnostní ceny. Platí pouze pro věrné zákazníky, kteří se zaregistrovali ve věrnostním systému společnosti PPG Group sro Věrnostní cena je obecně nižší nebo stejná jako aktuální prodejní cena. Společnost PPG Group sro si vyhrazuje právo měnit věrnostní ceny dle aktuálních obchodech podmínek. Na zboží s věrnostní cenou neplatí další akce a slevy.

Individuální úprava ceny zboží: „Dorovnání ceny konkurence – Pošlete nám link na stejné zboží v NIŽŠÍ ceně a my vám nachystáme naši upravenou nabídku“.  PPG Group. sro může navrhnout úpravu ceny zboží.  PPG Group sro si vyhrazuje právo určit cenu odlišnou od ceny konkurence. Zákazník posláním linku na zboží v nižší ceně automaticky nezískává stejnou cenu zboží.

*Podmínky akce – Každá marketingová akce má specifické podmínky, které jsou sepsány v sekci „ *Podmínky akce “. Marketingový štítek je grafický prvek umístěný na produktové kartě zboží.  Pokud je zboží označeno marketingovým štítkem, akce se vztahuje pouze na zboží označené marketingovým štítkem. Akcie nelze kombinovat s jinými akcemi a slevami a ani uplatňovat na zboží, které nemá marketingový štítek příslušné akce.

PPG Group sro v rámci svých marketingových kanálů si vyhrazuje právo prezentovat nabídky (bannery, videa, články, odkazy atd.) svých marketingových partnerů.3.2. V kupní ceně zboží nejsou zahrnuty poplatky bank za provedení úhrady kupní ceny, náklady na přepravu zboží, náklady dobírky, náklady doručování zakoupeného zboží dle bodu 4. VOP, náklady na použití elektronických prostředků na komunikaci. Tyto poplatky a náklady je povinen zaplatit kupující, není-li dále uvedeno jinak. Při platbě ze zahraničí je kupující jako příkazce platby povinen nést poplatky své banky a ostatní poplatky, zejména korespondenčních bank a banky příjemce.

3.3. Způsob zaplacení kupní ceny, nákladů dopravy zboží ( způsob placení volí kupující v procesu objednávání zboží na nákupním portálu a je uveden v objednávce s vyčíslením nákladů ):

 • hotovostně při převzetí zboží ( dobírka ) – kupní cena a náklady dobírky i přepravy zboží jsou uvedeny v nákupním košíku v procesu objednávání zboží,
 • hotovostně vkladem na účet prodávajícího – kupní cena a náklady dopravy zboží jsou uvedeny v nákupním košíku při objednávání zboží,
 • bezhotovostně úhradou na účet prodávajícího v momentě vytváření objednávky nebo po akceptaci objednávky – kupní cena a náklady přepravy zboží jsou uvedeny v nákupním košíku při objednávání zboží.

Při placení je jako variabilní symbol nutno uvést číslo objednávky kupujícího. Kupujícím nesprávně uvedený variabilní symbol při platbě má za následek nesprávné zúčtování kupní ceny a kupující nese všechna rizika s tím spojená a kupující je v prodlení s plněním povinnosti zaplatit.


3.4. Splatnost kupní ceny:


a) při zvolení bezhotovostní platby nebo hotovostní platbě vkladem na účet prodávajícího: kupující je povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu nejpozději do 2 dnů ode dne uzavření smlouvy a před převzetím zboží způsobem dle čl. 2. 3. VOP; kupující je oprávněn zaplatit již při vystavení a odeslání objednávky prodávajícímu s tím, že platba je vnímána jako záloha na kupní cenu a nákladů dopravy zboží, avšak kupujícímu se doporučuje, aby platil až po akceptaci objednávky prodávajícím (uzavření smlouvy),
b) při hotovostní úhradě při doručení zboží na dobírku: kupující je povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu a náklady dopravy nejpozději při doručení zboží kupujícímu.

Cena za dobírku:

 • Objednávka s platbu na dobírku - 89 KCZ

Cena při platbě předem

 • Platební kartou - ZDAEMA
 • Platba QR kódem - ZDARMA
 • Everifin - rychlý bankový převod - ZDARMA
 • Převodem na účet - 89 KCZ

Platba osobní odběr. Zboží zakoupené na www.exisport.com s možností osobního odběru na prodejně lze uhradit platbou:

 1. CardPay, Apple Pay a Google Pay, Platba bankovní kartou VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro. V případě vrácení zboží, hodnota zboží bude vráceno na příslušnou platební kartu. Tento úkon může trvat i několik dní v závislosti na finanční službě poskytované vydavatelem platební karty.
 2. Hotovostí. V případě vrácení zboží, hodnota zboží bude vrácena v hotovosti neprodleně.
Pro správnou identifikaci kupujícího je při osobním odběru nezbytné uvést stálé číslo faktury ke konkrétní objednávce

3.5. Poplatky bank za provedení úhrady kupní ceny a nákladů dopravy kupujícím se řídí smlouvou mezi kupujícím a bankou kupujícího. Kupující je upozorňován, že informace o nákladech přepravy zboží jsou jednoznačně uvedeny v procesu objednávání zboží a závisí na výběru dopravce/doručovací služby/způsobu doručení. Náklady na použití elektronických prostředků komunikace se řídí smlouvou mezi kupujícím a jeho poskytovatelem internetového připojení, případně jeho poskytovatelem služeb elektronické komunikace.

3.6. Prodávající vystaví a doručí fakturu kupujícímu v souladu s platnými zákony ČR. Kupující zasláním objednávky souhlasí s tím, aby faktura byla zaslána spolu se zbožím nebo zpřístupněna kupujícímu elektronicky. Faktura je zasílána spolu se zbožím a faktura je současně i dodacím listem a záručním listem, není-li doručován zvláštní záruční list. Zvláštní doručovaný záruční list může být prodávajícím potvrzen na základě žádosti kupujícího a na prodejně EXIsport ve lhůtě 7 dnů ode dne dodání zboží kupujícímu.

3.7. Při odstoupení od uzavřené smlouvy se postupuje v souladu s právními předpisy a VOP. Pokud byla kupní cena zaplacena před uzavřením smlouvy a smlouva není uzavřena ani do 15 dnů od doručení objednávky kupujícího, kupní cena bude vrácena kupujícímu nejpozději do 14 dnů ode dne doručení objednávky kupujícího nebo do 14 dnů ode dne od odmítnutí objednávky nebo odvolání objednávky, a to podle toho, které z těchto dat nastane dříve. Vrácení kupní ceny se provede na ten účet, ze kterého byla platba přijata, resp. jiným způsobem na základě dohody stran. Před vrácením zaplacené ceny je v případě pochybností prodávající oprávněn od kupujícího požadovat prokázání skutečnosti, že je majitelem účtu a/nebo oprávněnosti přijetí pařez. prostředků. Je-li prodávající povinen vrátit kupujícímu kupní cenu a zboží bylo již doručováno kupujícímu, prodávající vrátí kupujícímu kupní cenu po vrácení zboží prodávajícímu.

4. Dodání zboží, dodací podmínky a náklady na dodání zboží

4.1. Prodávající dodá zboží kupujícímu ve lhůtě 14 dnů ode dne kdy byla mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena smlouva postupem dle těchto VOP. Prodávající dodá zboží kupujícímu na adresu jím uvedenou při vystavení objednávky ( výlučně na území zemí v Evropské unii ) a výlučně osobě, která je uvedena jako kupující. Dodání nebo vydání zboží jiné osobě než kupujícímu není možné bez zvláštního předem daného písemného souhlasu prodávajícího a prodávajícím požadovaných dokumentů. Z tohoto důvodu je nezbytné, aby kupující uvedl správně své identifikační údaje při objednávání zboží a údaje pro dodání zboží. Dodání zboží mimo území EU nebo jiné osobě bez oprávnění k přijetí zboží není možné. Doručovatel zboží je oprávněn u přebírající osoby vhodnými prostředky provést zjištění a ověření zda tato osoba je kupujícím a zda je oprávněna převzít zboží. Pokud to okolnosti vyžadují, prodávající a kupující se mohou dohodnout na prodloužení dodací lhůty nebo na náhradním plnění ve stejné kvalitě a ceně.

Cena přepravních služeb Česko- způsob doručení kurýr GEIS, SPS - Czech Parcel Service, DPD, Packeta (výdejní místo), Packeta Domů

  • Objednávka do 2000Kč - cena za dopravu 100Kč
  • Objednávka nad 2000Kč - doprava ZDARMA

4.2. Vydání zboží kupujícímu je možné jen pokud je zaplacena kupní cena a cena přepravy za dodávané zboží. V opačném případě je prodávající, resp. dopravce/doručovatel oprávněn nevydat zboží a prodávající není v prodlení s dodáním zboží. Kupující je povinen od přepravce/doručovatele řádně převzít zboží v rozsahu prodávajícím akceptované objednávky. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží až po zaplacení kupní ceny zboží, ceny přepravy a následném převzetí zboží.

4.3. Způsob dodání zboží volí kupující na nákupním portálu, a to v procesu objednávání zboží z prodávajícím nabízených možností. V zásadě je možné dodání zboží spediční společností nebo prostřednictvím poštovního podniku a cena přepravy je uvedena v objednávce.

4.4. V určitých případech je prodávající oprávněn pozměnit kupujícím vybraný způsob přepravy zboží na jiný nabízený způsob přepravy před akceptací objednávky. V tomto případě bude kupující o této skutečnosti písemně informován, bude mu navržena změna objednávky, podmínek smlouvy dle čl. 3. 2 VOP a bude informován o změně nákladů na dopravu. Změna nákladů dopravy v důsledku změny způsobu přepravy nebude v neprospěch kupujícího.

4.5. Kupující je upozorněn, že prodávající je oprávněn dodat zboží i více samostatnými dodávkami s tím, že i pro taková samostatná dodání zboží platí cena přepravy jako při akceptaci objednávky (tj. více přeprav je účtováno pouze za cenu jedné přepravy).

4.6. Prodávající, přepravní společnost nebo zásilková služba je oprávněna avizovat dodávku zboží kupujícímu e-mailem, sms zprávou nebo jinou vhodnou formou (např. telefonicky). Kupující souhlasí s tím, aby prodávající poskytl tyto údaje kupujícího přepravní/spediční společnosti nebo doručovateli. Kupující je povinen být k zastižení na jím uvedené adrese v době oznámeného dodání zboží.

4.7. Při převzetí zboží je kupující povinen bez vyzvání prokázat dopravci svou totožnost prostřednictvím platných dokladů totožnosti (občanský průkaz nebo pas). Z těchto dokladů musí být zřejmá totožnost kupujícího a oprávnění k převzetí zboží. V opačném případě nemusí být zboží předáno ze strany prodávajícího/přepravce.

4.8. Jestliže kupující neoprávněně odmítne převzít zboží nebo jej opakovaně neoprávněně nepřevezme, je prodávající oprávněn vůči němu uplatnit veškeré náklady, které mu v této souvislosti vznikly.

4.9. Prodávající je oprávněn jednostranně a dle vlastního uvážení interně určit hodnotu objednávky, při které kupující již neplatí cenu přepravy zboží. Skutečnost placení nebo neplacení ceny přepravy kupujícím se zobrazí v objednávce na stránce www.exisport.com. Prodávající je oprávněn jednostranně bez nutnosti uvádění změny v těchto VOP měnit a upravovat hodnotu objednávky (uzavřené smlouvy), při které kupující neplatí cenu přepravy. Na uzavřené smlouvy tato změna nemá vliv.

4.10. Při převzetí zboží je kupující povinen odkontrolovat neporušenost obalu a kompletnost dodávky, zejména počet transportních balení (balíků/zásilek). V případě jakýchkoli zjevných vad zjištěných v souvislosti s přepravou a zbožím je kupující povinen tyto neprodleně, nejpozději do 12 hodin oznámit dopravci i prodávajícímu. Kupující je povinen na přepravním dokumentu vyznačit všechna zjevná poškození zásilky a porušenost obalu. Pokud je transportní balení opatřeno originální páskou EXIsport, která je poškozena nebo je zjištěno jiné narušení obalu balení či zásilky o neoprávněném otevření zásilky, je kupující povinen zásilku od přepravce/doručovatele nepřevzít. Podpisem předávacího protokolu kupující potvrzuje, že zásilka byla převzata neporušená. Nevznese-li kupující námitky k nedoručení zboží a nedoručení dokladů dodávaných se zbožím ve lhůtě 12 hodin od dodání zboží, na základě potvrzených dodacích a přepravních listů se předpokládá, že zboží bylo kupujícímu dodáno řádně, pokud se důkazně neprokáže opak.

4.11. Poškození zboží oznámí kupující prodávajícímu formou e-mailu nebo jiným vhodným způsobem bez zbytečného odkladu po převzetí zboží nebo bez zbytečného odkladu poté, co poškození zjistil, nejpozději však do uplynutí záruční doby.

4.12. Prodávající bude neprodleně informovat kupujícího o nemožnosti dodání zboží, jakož iv případech vyšší moci nebo důvodech, za které prodávající nebo dopravce/doručovatel neodpovídá. V tomto případě prodávající nabídne nebo poskytne spotřebiteli náhradní plnění a postupuje dle VOP a právních předpisů.

4.13. Osobní odběr zboží na prodejně EXIsport je možný pouze v případě, že se na prodejně objednané zboží nachází. Doručování zboží do prodejen EXIsport není možné. Zjevné vady zboží je kupující povinen reklamovat neprodleně.

4.14. Osobní odběr. Zboží zakoupené na www.exisport.com s možností osobního odběru na prodejně lze uhradit i Dobírkou. Přesný postup naleznete na tomto linku . Platbu formou Dobírky lze uhradit kartou nebo hotovostí na příslušné zvolené prodejně.

 1. Platba kartou. V případě vrácení zboží, hodnota zboží bude vráceno na příslušnou platební kartu. Tento úkon může trvat i několik dní v závislosti na finanční službě poskytované vydavatelem platební karty.
 2. Platba hotovostí. V případě vrácení zboží, hodnota zboží bude vrácena v hotovosti neprodleně.

Pro správnou identifikaci kupujícího je při osobním odběru nezbytné uvést stálé číslo faktury ke konkrétní objednávce.

 


5. Záruka, reklamační podmínky a reklamační řád

5.1. Ustanovení tohoto bodu se nevztahují na kupujícího, který není spotřebitel a nebo osoby, nakupuje zboží za účelem podnikání a nikoli za účelem osobní spotřeby fyzických osob; odpovědnost za vady zboží se v tomto případě řídí ustanoveními §422 a násl. Obchodního zákoníku. Prodávající vyřizuje spotřebitelské reklamace v souladu s právními předpisy České republiky, zejména zákonem č.j. 250/2007 Zz v platném znění, Občanským zákoníkem ČR a platnými právními předpisy.

5.2. U všech výrobků kupovaných na základě občanskoprávních vztahů je záruční doba v souladu s právními předpisy České republiky standardně 24 měsíců, pokud právní předpisy ČR nestanoví kratší dobu pro určité druhy zboží. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí zboží kupujícím. Prodávající odpovídá kupujícímu spotřebiteli za vady zboží dle § 623 a 623 občanského zákoníku.

5.3. Trvání záruční doby vyplývá z právních předpisů České republiky. Je-li na prodávané věci, jejím obalu nebo návodu k ní připojeném vyznačena lhůta k použití, neskončí záruční doba před uplynutím této lhůty.

5.4. Záruka se nevztahuje na vady a poškození vzniklé: v souvislosti s běžným opotřebením, jednáním kupujícího nebo třetí osoby po převzetí zboží kupujícím, neodborným, nešetrným zacházením, nadměrnou zátěží, mechanickým poškozením nebo opotřebováním, použitím zboží v rozporu s jeho návodem nebo účelem použití nebo nedodržením pravidel používání, údržby nebo skladování, při živelných katastrofách, neodbornou nebo nesprávnou montáží či instalací nebo uskladněním, v důsledku neprovedení pravidelné údržby a servisních prohlídek (pokud jsou určeny podle uživatelského manuálu) pro zboží kategorie lyže, kolečkové brusle, kola a fitness zařízení.

5.5. Kupujícímu zaniká záruka iv případě je-li odstraněna plomba ze zboží nebo bude-li proveden zásah do zboží.

5.6. Kupující může uplatnit reklamaci: osobně v kterékoli prodejně EXIsport na území celé ČR předložením zboží a dokladu o koupi, odesláním zboží spolu s dalšími požadovanými dokumenty (zejména doklad o koupi) na centrální reklamační oddělení PPG Group sro na adresu Opatovská cesta 14, 040 01 Košice .

5.7. K reklamovanému zboží přiloží kupující čitelný originál nebo kopii dokladu o koupi zboží a podrobně uvede popis vady a způsob, jakým se vada navenek projevuje. Zboží má být doručeno v čistém stavu as příslušenstvím dodávaným se zbožím.

5.8. Prodávající při uplatnění reklamace vydá spotřebiteli potvrzení. Posouzení reklamace bez předložení zboží nebo bez předložení kopie dokladu o koupi není možné.

5.9. Prodávající vyřizuje spotřebitelské reklamace v souladu s právními předpisy České republiky, zejména zákonem č.j. 250/2007 Zz v platném znění, Občanským zákoníkem ČR a platnými právními předpisy. Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. Prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Kupující může místo odstranění vady požadovat výměnu věci, nebo týká-li se vada jen součásti věci, výměnu součásti, pokud tím prodávajícímu nevzniknou nepřiměřené náklady vzhledem k ceně zboží nebo závažnosti vady. Prodávající může vždy namísto odstranění vady vyměnit vadnou věc za bezvadnou, pokud to kupujícímu nezpůsobí závažné obtíže. Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu věci nebo má právo od smlouvy odstoupit. Stejná práva přísluší kupujícímu, jde-li sice o odstranitelné vady, pokud však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí se vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat. Jde-li o jiné neodstranitelné vady, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny věci.

5.10. Prodávající vydá doklad o vyřízení reklamace nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace v souladu se zákonem o ochraně spotřebitele a právními předpisy. Kupující bere na vědomí a souhlasí, že doklad o uplatnění reklamace a vyřízení reklamace bude doručen kupujícímu v souladu s právními předpisy. Při ukončení reklamačního řízení, jakož i na základě výzvy prodávajícího je kupující povinen ve lhůtě 15 dnů si převzít od prodávajícího reklamované zboží, pokud reklamace byla vyřízena formou opravy, slevy, výměnou zboží (nové zboží) nebo zamítnutím reklamace. Stížnosti a podněty spotřebitelů lze adresovat na adresu sídla prodávajícího.

5.11. Pokud si kupující nepřevezme věc ani do 30 dnů po vyřízení reklamace nebo do 30 dnů ode dne opakovaného doručování zboží kupujícímu nebo si jej nepřevezme ve stejné lhůtě od odeslání výzvy prodávajícího po ukončení reklamačního řízení na kontaktní adresu poskytnutou kupujícím, prodávající je v souladu s právními předpisy oprávněn požadovat od kupujícího plnění ve výši 0,33 € za každý den uskladnění.

 

5.12. Nakupující - spotřebitel - má právo obrátit se na prodávajícího se žádostí o nápravu (e-mailem na - eshop@ppggroup.eu ), není-li spokojen se způsobem, kterým prodávající vybavil jeho reklamaci nebo pokud se domnívá, že prodávající porušil jeho práva. Pokud prodávající odpoví na tuto žádost zamítavě nebo na ni neodpoví do 30 dnů od jejího odeslání, spotřebitel má právo podat návrh na zahájení alternativního řešení sporu subjektu alternativního řešení sporů (dále jen subjekt alternativního řešení sporů) podle zákona 391/2015 Zz alternativního řešení sporů subjekty jsou orgány a oprávněné právnické osoby podle §3 zákona 391/2015 Zz Návrh může spotřebitel podat způsobem určeným podle §12 Zákona 391/2015 Zz


Spotřebitel může podat stížnost také prostřednictvím platformy alternativního řešení sporů RSO, která je dostupná online na
http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm .


Alternativní řešení sporů může využít pouze spotřebitel – fyzická osoba, která při uzavírání a plnění spotřebitelské smlouvy nejedná v rámci předmětu své podnikatelské činnosti, zaměstnání nebo povolání. Alternativní řešení sporů se týká pouze sporu mezi spotřebitelem a prodávajícím, vyplývajícího ze spotřebitelské smlouvy nebo souvisejícího se spotřebitelskou smlouvou. Alternativní řešení sporů se týká pouze smluv uzavřených na dálku. Alternativní řešení sporů se netýká sporů, kde hodnota sporu nepřevyšuje částku 20 EUR. Subjekt ARS může od spotřebitele požadovat úhradu poplatku za zahájení alternativního řešení sporu maximálně do výše 5 EUR s DPH.


6. Vrácení zboží - odstoupení od smlouvy

6.1. Poučení o právu spotřebitele odstoupit od smlouvy / uplatnění práva na odstoupení od smlouvy.
Kupující spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy bez uvedení důvodu ve lhůtě 14 dnů. Lhůta pro odstoupení od smlouvy uplyne po 14 dnech ode dne kdy kupující spotřebitel nebo jím určená třetí osoba s výjimkou dopravce převezme zboží. Jsou-li zboží dodáváno odděleně, lhůta pro odstoupení od smlouvy uplyne po 14 dnech ode dne, kdy kupující spotřebitel nebo jím určená osoba s výjimkou dopravce převezme zboží, které bylo dodáno jako poslední. Při uplatnění práva na odstoupení od smlouvy kupující spotřebitel informujte prodávajícího o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy jednoznačným prohlášením (například dopisem zaslaným poštou) na adrese PPG Group sro, Opatovská cesta 14, 040 01 Košice, Slovenská republika. V případě odstoupení od smlouvy žádáme zákazníky, kteří si převzali zboží objednané v e-shopu na konkrétním kamenném provozu prodávajícího, aby zboží vraceli prioritně na tomto kamenném provozu. Zboží lze případně vrátit i poštou na adresu prodávajícího. Vrácení není možné na jiném kamenném provozu prodávajícího.

Zákazníci, kterým bylo objednané zboží doručeno poštovním doručovatelem jsou oprávněni vrátit zboží výlučně zasláním zpět na adresu prodávajícího - PPG Group sro, Opatovská cesta 14, 040 01 Košice - městská část Vyšné Opatské.

Za tímto účelem může kupující spotřebitel použít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, který byl kupujícímu zaslán nebo který je zpřístupněn na webovém sídle / nákupním portálu prodávajícího. Lhůta pro odstoupení od smlouvy je zachována, pokud kupující spotřebitel zašle oznámení o uplatnění práva na odstoupení od smlouvy před tím, než uplyne lhůta pro odstoupení od smlouvy. Bližší podmínky jsou upraveny v zákoně čj. Po odstoupení od smlouvy prodávající vrátí kupujícímu spotřebiteli veškeré platby, které je prodávající povinen vrátit dle právních předpisů. To se nevztahuje na dodatečné náklady, pokud si kupující spotřebitel zvolil jiný druh doručení, než je nejlevnější běžný způsob doručení, který prodávající nabízí. Platby prodávající vrátí kupujícímu spotřebiteli bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy mu bude doručeno oznámení kupujícího spotřebitele o odstoupení od této smlouvy. Jejich úhrada bude provedena stejným způsobem, jaký byl použit při původní platbě kupujícím spotřebitelem (nebude-li zvlášť dohodnuto jinak, a to bez účtování jakýchkoli dalších poplatků). Kupujícímu spotřebiteli doporučujeme uvést v odstoupení od smlouvy číslo bankovního účtu, na který požaduje vrácení peněz. Platba za zakoupené zboží bude uhrazena kupujícímu spotřebiteli až po doručení vráceného zboží zpět na adresu sídla prodávajícího nebo po předložení dokladu prokazujícího zaslání zboží zpět podle toho, co nastane dříve. Zboží musí být doručeno zpět na adresu PPG Group sro, Opatovská cesta 14, 040 01 Košice, Slovenská republika, nejpozději do 14 dnů ode dne uplatnění práva na odstoupení od smlouvy. Lhůta se považuje za zachovanou, bude-li zboží odesláno zpět před uplynutím 14denní lhůty. Přímé náklady na vrácení zboží nese kupující spotřebitel, při smlouvě na dálku i náklady na vrácení zboží, které vzhledem k jeho povaze nelze vrátit prostřednictvím pošty. Kupující spotřebitel odpovídá za jakékoli snížení hodnoty zboží v důsledku zacházení s ním jiným způsobem, než jaký je potřebný ke zjištění povahy, vlastností a funkčnosti zboží. Kupující spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy v případech podle § 7 ods. 6 zákona č . 102/2014 Sz.


Zboží musí být vráceno nepoškozené, nepoužívané, bez známek opotřebení a v původním obalu s dokladem o koupi zboží. Prodávající vrácené zboží překontroluje a přezkouší. Pokud bylo zboží vráceno kupujícímu nepoškozené a neopotřebované, vrátí prodávající kupujícímu zaplacenou kupní cenu zboží v souladu s VOP a právními předpisy. Na základě této dohody se kupní cena vrátí bankovním převodem na původní účet kupujícího spotřebitele, pokud se strany nedohodnou jinak.

 

V případě odstoupení od smlouvy (vrácení zboží), který byl uhrazen slevovými kupóny nebo vouchery zakoupenými na www.slevomat.cz nebo www.slevomat.cz , Prodávající je povinen ověřit platnost kódu nebo voucheru.  Kupující je povinen strpět neodkladný čas k ověření platnosti kódů a voucherů. Pokud  slevové kódy nebo vouchery nebudou platné (nebyly použity na nákup v síti EXIsport) Prodávající není povinen Kupujícímu proplatit kupní cenu slevových kódů nebo voucherů. Prodávající, může proplatit cenu slevových kódů a voucherů až po fyzickém vrácení zboží na adresu PPG Group sro, Opatovská cesta 14, 040 01 Košice, Česká republika a doložení dokladu o koupi slevových kódů nebo voucherů. Prodávající přeplatí jen reálně zaplacenou cenu za takto zakoupené slevové kódy nebo vouchery. Pokud Kupující požaduje vrácení peněz za nepoužité slevové kódy nebo vouchery činí tak výlučně u poskytovatele služeb www.slevomat.cz nebo www.slevomat.cz . PPG Group sro nepřebírá odpovědnost za prodej služeb na portálech www.slevomat.cz nebo www.slevomat.cz , které se řídí obchodními podmínkami třetích stran.

Ověření voucherů je možné na. https://www.zlavomat.sk/kontrola-platnosti-voucheru a https://www.slevomat.cz/kontrola-platnosti-voucheru .

6.2. Kupující odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku takového zacházení se zbožím, které je nad rámec zacházení potřebného ke zjištění vlastností a funkčnosti zboží.

6.3. Na základě dohody prodávajícího a kupujícího av souladu s těmito VOP není kupující oprávněn bez uvedení důvodu odstoupit od kupní smlouvy v kterémkoli z následujících případů:

a) prodej zboží uzavřeného v ochranném obalu, které není vhodné vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů a jehož ochranný obal byl po dodání porušen.

b) prodej zboží, které může být vzhledem ke své povaze po dodání neoddělitelně smícháno s jiným zbožím.

c) prodej zboží, které vzhledem k jeho vlastnostem nelze vrátit. Takovým zbožím jsou například. impregnační a čistící prostředky, prostředky pro ošetření obuvi, spodní prádlo, plavky.

6.4. Při porušení podmínek pro odstoupení od smlouvy nebo řádného vrácení zboží je prodávající oprávněn uplatnit si u kupujícího náhradu škodu, která mu tím vznikla podle příslušných právních předpisů.

7. Ochrana osobních údajů

Ochrana os. údajů pro účel provozu e-shopu EXIsport (link)
Ochrana osobních údajů za účelem marketingu EXIsport (link)
Ochrana osobních údajů pro účel provozu Věrnostního programu EXIsport (link)


8. Závěrečná ustanovení

8.1. Prodávající je oprávněn uschovat a archivovat vzájemnou dokumentaci a smlouvu v elektronické formě spolu s příslušnými Všeobecnými obchodními podmínkami po dobu 5 let. Archivovaná smlouva není dostupná kupujícímu. K uzavření smlouvy je nabízen český jazyk. Kupující je oprávněn podstatné náležitosti smlouvy v elektronické podobě reprodukovat v souladu s právními předpisy. Smlouva se uzavírá na dobu do vypořádání závazků stran ze smlouvy, resp. na dobu do okamžiku jejího zrušení postupem dle smlouvy, VOP a právních předpisů. Minimální délka trvání závazků kupujícího spotřebitele ze smlouvy je určena právními předpisy ČR, VOP a smlouvou.

8.2. Pro doručování elektronických zpráv adresovaných kupujícímu platí, že pokud prodávající neobdrží chybové hlášení o nemožnosti doručení zprávy (e-mailu nebo sms zpráva) na poskytnutou e-mailovou adresu, resp. telef. číslo kupujícího (mobil), považuje se tato zpráva (e-mail nebo sms zpráva) za doručenou na další den od jejího odeslání, pokud kogentní právní předpisy nestanoví jinak. Pro doručování elektronických zpráv adresovaných prodávajícímu (e-mail) platí, že elektronická písemnost se považuje za nedoručenou do momentu, dokud její přijetí prodávající nepotvrdí kupujícímu zpětnou e-mailovou zprávou. Zásilka se považuje za doručenou iv případě, že ji adresát odmítne převzít, nebo i v případě, že si ji adresát vlastním zaviněním nebo opomenutím nepřevezme. V takovém případě se považuje za doručenou uplynutím úložné doby na poště v trvání podle určení odesílatele a vrácením zásilky odesílateli, o čemž musí odesílatel prokázat nepoškozený důkaz. Oznámení doručovaná prostřednictvím doručovatele – kurýrní služby (zejména DHL, IN TIME, UPS) budou považována za doručená momentem převzetí smluvní stranou. V případě neúspěšnosti doručení kurýrní službou se bude považovat za moment doručení třetí den po provedení prvního pokusu o doručení, přičemž provedení pokusu o doručení se prokáže prohlášením doručovatele – kurýrní služby. Je výlučným oprávněním prodávajícího rozhodnout jakou formou a ve kterých případech touto formou bude komunikovat s kupujícím (sms nebo e-mail nebo jiný vhodný způsob).

8.3. Pokud se prokáže, že některé z ustanovení VOP a/nebo smlouvy je neplatné nebo neúčinné, nemá taková neplatnost nebo neúčinnost za následek neplatnost nebo neúčinnost dalších ustanovení smlouvy / VOP. V takovém případě se strany zavazují neprodleně nahradit takové neplatné nebo neúčinné ustanovení novým tak, aby byl zachován účel, sledovaný příslušným neplatným či neúčinným ustanovením v době jeho přijetí, resp. uzavření této smlouvy.

8.4. Nad činností prodávajícího vykonává dohled Inspektorát Slovenské obchodní inspekce se sídlem v Košicích pro Košický kraj, Odbor výkonu dozoru, Vrátna 3, 040 01 Košice. Tel. čj. 055/729 07 05, 055/622 76 55 (bližší informace na www.soi.sk).

 

8.5. Rozhodným hmotným a procesním právem (governing law) je právo České republiky. Všechny spory, které vzniknou z VOP, smlouvy nebo v souvislosti s nimi, včetně sporů z dodávek zboží budou projednávat a rozhodovat výlučně soudy v České republice podle práva ČR.

8.6. VOP jsou platné a zavazují ode dne jejich zveřejnění na internetové stránce prodávajícího a lze do nich nahlédnout iv sídle prodávajícího. Prodávající si vyhrazuje právo dle vlastního uvážení je rušit, měnit, upravovat nebo nahrazovat novými s tím, že na uzavřené smlouvy se vztahují VOP platné v době uzavření kupní smlouvy. Provedením registrace, jakož i zasláním objednávky a odkliknutím souhlasu se zněním VOP na www.exisport.com při ukončení procesu objednávání kupující potvrzuje, že mu byly poskytnuty informace o právu kupujícího odstoupit od smlouvy dle § 3 ods. 1 písm. h) zákona č.. 102/2014 Z. z., že se seznámil a souhlasí s VOP, reklamačním řádem (čl. 5 ), považujíce je za součást smluvního vztahu.

VOP v tomto znění jsou zveřejněny a platné od 7.9.2020 a použijí se na objednávky zadané přes nákupní portál po tomto datu.