Produkt byl úspěšně přidán do nákupního košíku
Počet
Celkem
0 ks zboží. 1 produkt v košíku.
Celkem za produkty:
Celkem za doručení:  Bude determinováno
Celkem
Pokračovat v nákupu
Přejete si montáž lyžařského vázání ?
Ano Ne
Více informací
Věk
Typ lyžaře

Všechna vstupní pole jsou povinná

Montáž lyžařského vázání

Potvrdit

Obchodní podmínky - CZ

Zveřejněno: 13.06.2022 Aktualizováno: 23.09.2023 2515 x 42 min

1. Úvodní ustanovení

1.1 Obchodní společnost PPG Group s.r.o., Opatovská cesta 14, 040 01 Košice, IČO: 51 887 819, DIČ: 2120835838, IČ DPH: SK2120835838 (dále přiměřeně jen "prodávající" nebo "PPG Group s.r.o.") je zapsaná v Obchodním rejstříku Okresního soudu Košice I, oddíl Sro, vložka č. 46297 / V. Společnost PPG Group s.r.o. prostřednictvím třetí osoby provozuje porovnání web portál / web shop na stránce www.exisport.cz (dále "nákupní portál"). Prostřednictvím tohoto portálu má třetí osoba (dále "kupující") možnost prohlížet si zboží na stránce nákupního portálu. Současně za podmínek stanovených těmito všeobecnými obchodními podmínkami (dále "VOP") a za předpokladu akceptace objednávky / návrhu kupní smlouvy prodávajícím má tato osoba jako kupující možnost zakoupit ním vybrané zboží.

1.2 Adresa elektronické pošty prodávajícího czeshop@ppggroup.eu. Telefonní číslo prodávajícího +421 55 787 3303. Operační hodiny call centra a reklamačního střediska prodávajícího: běžné pracovní dny pondělí až pátek od 09.00 -16.00 hod. mimo dní pracovního klidu a svátků. Tyto údaje mohou být kdykoliv pozměněny nebo aktualizované na www.exisport.cz.

1.3 Tyto VOP upravují právní vztahy mezi společností PPG Group s.r.o. jako prodávajícím a kupujícím, který v souladu a postupem podle VOP projeví zájem o koupi zboží na internetové stránce www.exisport.cz. Tyto právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím vznikající při koupi, dodávce zboží a reklamacích vad zboží se v závislosti na jejich obsahu a účastníků koupě přiměřeně řídí ustanoveními příslušných právních předpisů České republiky, zejména občanského zákoníku ČR a obchodního zákoníku. Tyto VOP upravují i
​​povinnosti stran do okamžiku uzavření kupní smlouvy na základě registrace osoby kupujícího. Vzájemné vztahy prodávajícího a kupujícího se řídí i reklamačním řádem pro internetový obchod www.exisport.cz (dále jen "Reklamační řád") uvedeným v bodě 5. VOP.

1.4 Kupní smlouvou se rozumí smlouva mezi prodávajícím a kupujícím, jejímž předmětem je koupě zboží prezentovaného na www.exisport.cz, uzavřená podle článku 2. a násl. VOP.

1.5 Ustanovení VOP a zákona upravující práva spotřebitele se nevztahují na kupujícího, který není spotřebitel podle zákona č. 250/2007 CFU nebo který nakupuje zboží za účelem podnikání a ne za účelem osobní spotřeby. Této osobě nepřísluší práva spotřebitele podle platných právních předpisů. Odpovědnost za vady zboží a vzájemné vztahy prodávajícího a kupujícího, který není spotřebitel se v tomto případě řídí ustanoveními Obchodního zákoníku České republiky.

1.6 Údaj "dostupnost" zobrazený při položce zboží na nákupním portálu nelze interpretovat jako lhůtu pro dodání zboží prodávajícím. Uvedená dostupnost zboží je pouze orientační, nezávazný odhad času, který se předpokládá pro vyprodání dostupných skladových zásob prodávajícího. Zboží nelze předem ukázat kupujícímu, není možné vždy provést přijetí a akceptaci objednávek a provést jeho dodání, hoc prostřednictvím třetí osoby. Zboží prodávané přes nákupní portál je vždy limitován aktuálními skladovými zásobami prodávajícího a objednávání a / nebo dodávání zboží po jeho vyprodání není možné, ani prostřednictvím jiné osoby. V určitých případech prodávající nebude schopen dodat výrobky nebo rovnocenné výrobky nebo zařídit, aby dodávku uskutečnil jiný prodávající za tuto cenu, v čase a v množství, které jsou rozumné vzhledem k výrobek, rozsah reklamy výrobku a cenu, zvláště pokud nastal mimořádný případ podle čl. 2.15 VOP. Na každou takovou mimořádnou skutečnost nemožnosti dodání zboží bude vždy kupující informován vhodným způsobem a v případě uzavřené smlouvy má každá ze stran právo od smlouvy odstoupit.

 

1.7 Pokud na stránce nákupního portálu není uvedeno zvlášť jinak, reklamní a soutěžní akce společnosti PPG Group s.r.o. zveřejněny přes reklamní letáky společnosti PPG Group s.r.o. jsou platné pouze pro prodej zboží v maloobchodních sítích EXIsport a nevztahují se na prodej zboží přes nákupní portál www.exisport.cz.

2. Objednávání zboží / kupní smlouva / úkony pro uzavření smlouvy

2.1. Koupě zboží se realizuje formou vystavení a odeslání objednávky kupujícím v nákupním portálu prodávajícího s tím, že objednávka kupujícího musí být odsouhlasena (akceptována) prodávajícím v souladu s VOP, jinak smluvní vztah nevznikne. Pokud je objednávka akceptovaná prodávajícím postupem podle VOP, prodávající dodá objednané zboží v dodací lhůtě dle čl. 4.1 VOP. Před odesláním objednávky kupujícím jsou na nákupním portálu a ve VOP kupujícímu oznamovány a poskytované informace podle zvláštních předpisů, zejména podle § 3 zákona č. 102/2014 CFU Kupující projevuje souhlas s těmito podmínkami odkliknutím příslušného políčka před odesláním objednávky na portálu. Kupující odesláním objednávky potvrzuje, že byl seznámen s tím, že s podáním objednávky a součástí objednávky je povinnost zaplatit cenu objednaného zboží.

2.2. Pro možnost aktivního nakupování na nákupním portálu, případně pro účast na reklamních a soutěžních aktivitách prodávajícího je nezbytné, aby se kupující zaregistroval na www.exisport.com v registrační části portálu. Registraci kupujícího je možné provést před výběrem zboží nebo v procesu jeho výběru. Osoba vyplňující registrační formulář je povinna vyplnit údaje podle požadovaných polí registračního formuláře. Vyplněním registračního formuláře současně kupující uděluje souhlas se zpracováním svých osobních a dalších údajů v souladu s čl. 7. a násl. VOP a s podmínkami podle VOP. Tyto údaje je kupující povinen v případě jejich změny neprodleně aktualizovat na portálu při zasílání objednávky, protože jejich správnost, pravdivost a aktuálnost má vliv na dodání zboží kupujícímu. Povinná pole registračního formuláře jsou označeny znakem "*". Kupující je povinen uvést správné, úplné a pravdivé údaje. Nesplnění uvedených povinnosti kupujícím je vykládáno v neprospěch kupujícího. Úspěšný proces registrace je ukončen přidělením přístupového jména a hesla, zvláštní e-mail není posílán. Kupující je povinen uschovat přístupové jméno a heslo generované v registračním procesu na bezpečném místě a ochraňovat tak, aby nemohlo dojít k jeho zneužití.

2.3. Kupující si zboží prohlíží a vybírá podle výrobkových kategorií uvedených v levém výrobkovém menu, resp. kliknutím na zobrazený zboží. U zboží si kupující vybere údaje podle zveřejněných objednacích informací a kliknutím na tlačítko "Vložit do košíku" zboží přidá do své objednávky. V případě, že proces výběru zboží kupující ukončil, klikne na tlačítko "Objednej s povinností platby". Jinak je oprávněn vrátit se k procesu výběru zboží kliknutím na "Pokračovat v nákupu".

2.4. Proces tvorby vystavení objednávky kupujícího sestává ze 4 kroků: a) výběr zboží b) výběru způsobu platby, dopravy a ceny dopravy, c) odsouhlasení obchodních podmínek, d) odeslání objednávky kliknutím na tlačítko "Objednej s povinností platby".

2.5. V každém z těchto kroků postupuje kupující dle navigačních instrukcí. Kupující je povinen uvést úplné, pravdivé a správné údaje nezbytné pro správné doručení zboží. Kupující je povinen odkontrolovat správnost vybraných dat a údajů v procesu objednávání zboží před jejich definitivním odesláním prodávajícímu.

2.6. Výslovně se vylučuje aplikace jakýchkoli jiných podmínek kupujícího uvedených v objednávce, jiném dokumentu, správě nebo v e-mailu kupujícího, které by byly v rozporu s těmito VOP.

2.7. Objednávka kupujícího se považuje za odeslanou, pokud bude doručena prodávajícímu a pokud bude obsahovat všechny požadované údaje - název objednávaného zboží, jeho množství, cenu, dodací, fakturační adresu, e-mailový a telefonický kontakt na kupujícího.

2.8. Před zasláním objednávky prodávajícímu je od kupujícího vždy vyžadováno, aby kupující odklikneme a potvrdil, že se seznámil a souhlasí s platnými VOP prodávajícího, považujíce je za součást smluvního vztahu mezi prodávajícím a kupujícím. Proces vystavení a zaslání objednávky kupujícím nelze završit bez provedení tohoto úkonu. Každé objednávce je přiděleno evidenční číslo. Při komunikaci s prodávajícím a při úhradě uvádí kupující i číslo objednávky.

2.9. Kupující posílá prodávajícímu objednávku přes nákupní portál. Tato objednávka je návrhem kupujícího na uzavření kupní smlouvy za smluvních podmínek podle těchto VOP. Objednávka je určena pro prodávajícího na přijetí prodávajícím ve lhůtě 15 dnů od jejího doručení prodávajícímu. Odesláním objednávky prodávajícímu přes nákupní portál projevuje kupující vůli být vázán svojí objednávkou během uvedené lhůty, koupit a převzít jím vybrané zboží za kupní cenu, a to v souladu s podmínkami VOP, a to za předpokladu její akceptace prodávajícím (dále jen "odeslání objednávky") . Po obdržení objednávky prodávající elektronicky neprodleně potvrdí objednávku kupujícího, t. j. informuje kupujícího o obdržení a zařazení objednávky kupujícího v systému prodávajícího. Elektronické potvrzení objednávky není akceptací / přijetím objednávky prodávajícím podle čl. 2 VOP a nezakládá vznik dílčí kupní smlouvy.

 

2.10. Na základě dohody stran av souladu s VOP je kupní smlouva mezi stranami uzavřena pokud prodávající objednávku kupujícího potvrdí a současně pokud zvláštním e-mailem nebo zprávou adresovanou kupujícímu ji v uvedené lhůtě 15 dnů od doručení objednávky akceptuje (tj projeví souhlas s objednávkou) postupem podle těchto VOP. Prodávající provede akceptaci objednávky kupujícího zasláním e-mailu nebo zprávy kupujícímu. V akceptačním emailu prodávajícího bude uvedena skutečnost akceptace objednávky kupujícího, případně i skutečnost expedice zboží (pro VOP dále přiměřeně "akceptace objednávky"). Akceptací objednávky je mezi stranami uzavřena kupní smlouva. Prodávající je na základě dohody stran a těchto VOP povinen akceptovanou objednávku splnit ve lhůtě podle čl. 4.1 VOP. V tomto e-mailu o akceptace objednávky jsou současně kupujícímu zasílány zákonem vyžadované informace pro spotřebitele, Poučení spotřebitele o uplatnění práva odstoupit o smlouvy (PDF)formulář Odstoupení od smlouvy (PDF), případně link v e-mailu na tyto informace a dokumenty . Aktivací tohoto linku v emailu se tyto informace a dokumenty kupujícímu zobrazí a kupující má právo si je i uložit.

2.11. Spotřebitel je oprávněn odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem je dodání zboží, i před zahájením běhu lhůty pro odstoupení od smlouvy.

2.12. Změna v objednávce / podmínkách: jestliže prodávající nebude schopen odsouhlasit - akceptovat objednávku kupujícího v celém rozsahu (např. 1 z 4 položek nebude dostupná) nebo pokud navrhne její změnu nebo změnu podmínek dodání z jiných důvodů, kupující bude o této skutečnosti informován e-mailem nebo jiným vhodným způsobem. Současně bude požádán o vyjádření souhlasu, resp. nesouhlasu se změnou. Kupující je povinen vyjádřit souhlas, resp. nesouhlas ve lhůtě 2 dnů ode dne oznámení navrhované změny. Po tuto dobu budou dostupné položky z objednávky kupujícího rezervováno pro kupujícího. Až akceptací (odsouhlasením) prodávajícím navrhované změny v objednávce ze strany kupujícího vznikne mezi stranami smluvní vztah. V případě že kupující neodsouhlasí změnu v uvedené lhůtě uvedeným způsobem, objednávka kupujícího se marným uplynutím této lhůty považuje za zrušenou v celém rozsahu a návrh prodávajícího na změnu za neakceptován kupujícím.

2.13. Kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím je uzavřena akceptací objednávky kupujícího prodávajícím nebo akceptací změny objednávky navržené prodávajícím a provedené kupujícím. Z kupní smlouvy vznikne prodávajícímu povinnost předmět koupě kupujícímu odevzdat a plnit povinnosti podle VOP. Kupujícímu vznikne z uzavřené smlouvy povinnost předmět koupě převzít, zaplatit za něj prodávajícímu dohodnutou cenu plnění a plnit povinnosti podle smlouvy a VOP. Prodávající splní akceptovanou objednávku ve lhůtě podle čl. 4.1 VOP.

2.14. Ve zvláštních případech a před odesláním akceptace si prodávající vyhrazuje právo vyžádat si od kupujícího dodání dalších potřebných podkladů, údajů, případně provést ověření správnosti osobních údajů, e-mailové adresy nebo telefonního čísla kupujícího. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky kupujícího požádat kupujícího o dodatečnou autorizaci objednávky nebo totožnosti kupujícího vhodným způsobem, jako například v písemné formě, e-mailem, sms nebo telefonicky. Pokud kupující neprovede dodatečnou autorizaci prodávajícím požadovaným způsobem a v prodávajícím požadované lhůtě, marným uplynutím této lhůty se objednávka (před jejím akceptací) nebo kupní smlouva (po akceptaci) zrušuje od začátku.

2.15. Pokud prodávající před nebo po uzavření smlouvy zjistí tiskovou, systémovou, lidskou, dodavatelskou nebo jinou chybu ohledně zboží, jeho ceny, dostupnosti, množství nebo možností jeho dodání, jakož i v případě vyprodání zásob, nedostupnosti zboží nebo pokud není schopen dodat zboží kupujícímu v dohodnuté lhůtě nebo v ceně uvedené v internetovém obchodě nebo z důvodů vyšší moci, o této skutečnosti bude informovat kupujícího. Prodávající i kupující je v kterémkoli z těchto mimořádných případů oprávněn předsmluvních svou objednávku odvolat / zrušit (kupující), resp. ji odmítnout (prodávající). Pokud nastane taková mimořádná okolnost po uzavření smlouvy, prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy do okamžiku dodání zboží kupujícímu. Kupující je také v uvedeném případě výskytu této mimořádné navrhovanému okolnosti oprávněn odstoupit od kupní smlouvy v souladu s VOP a právními předpisy. Pokud kupující již zaplatil kupní cenu, tato mu bude vrácena v souladu s právními předpisy a VOP. Prodávající je oprávněn jednostranně odstoupit od smlouvy a / nebo nevydat zboží kupujícímu iv případě pokud zjistí, že mu v komunikaci byly uvedeny nebo poskytnuty nesprávné, neúplné nebo nepravdivé údaje ohledně kupujícího, osoby přebírající zboží nebo pokud hrozí, že v důsledku chování osoby, s kterou prodávající komunikoval může dojít ke vzniku škody na straně prodávajícího (např. podvodné jednání).

 

2.16. Prodávající má právo zrušit objednávku, pokud částka objednávky nebyla uhrazena řádně, včas a dohodnutým způsobem. V případě, že zákazník si jako způsob úhrady částky za objednávku zvolil platbu "CardPay, Apple Pay & Google Pay" nebo "TatraPay", je povinen uhradit celou částku objednávky do 48 hodin od odeslání objednávky (odstavec 2.9 tohoto článku). V případě, že zákazník neuhradí sumu objednávky do 24 hodin od odeslání objednávky, bude zákazník-mailem upozorněn na to, že suma jeho objednávky nebyla dosud uhrazena a spolu s upozorněním mu bude zaslána i webová adresa (link) s údaji pro úhradu částky za objednávku . Pokud i přes upozornění ve smyslu předchozí věty zákazník částku za objednávku neuhradí, po uplynutí 48 hodin od odeslání objednávky se objednávka ruší a zákazníkovi bude zaslána informace o zrušení objednávky z důvodu neuhrazení platby za objednávku. V případě, že zákazník si jako způsob úhrady za objednávku zvolil platbu "Platba převodem na účet" nebo "Zaplatit bankovním převodem pomocí QR kódu", je povinen uhradit celou částku objednávky do 7 dnů od odeslání objednávky. V případě, že zákazník neuhradí sumu objednávky do 3 dnů od odeslání objednávky, bude zákazník e-mailem upozorněn, že jeho objednávka nebyla dosud uhrazena a spolu s upozorněním mu bude zaslána webová adresa (link), resp. QR kód s údaji pro úhradu částky za objednávku. Pokud i přes upozornění ve smyslu předchozí věty zákazník částku za objednávku neuhradí, po uplynutí 7 dnů od odeslání objednávky se objednávka ruší a zákazníkovi bude zaslána informace o zrušení objednávky z důvodu neuhrazení platby za objednávku. O zrušení objednávky je zákazník informován e-mailem.


2.17. Kupující je oprávněn jednostranně odstoupit od smlouvy v období od uzavření smlouvy až do doručení zboží. Možnosti odstoupení kupujícího po převzetí zboží jsou uvedeny ve VOP a právními předpisy. Přílohou VOP je i Poučení o uplatnění práva spotřebitele na odstoupení od smlouvy, jakož i Vzorový formulář pro spotřebitele na odstoupení od smlouvy. Tyto dokumenty si kupující může stáhnout z následující adresy / linku. Prodávající tímto při uzavření smlouvy poskytuje spotřebiteli Poučení o uplatnění práva spotřebitele na odstoupení od smlouvy a Vzorový formulář pro odstoupení spotřebitele od smlouvy při dodání zboží.

2.18. Kupující ani prodávající není oprávněn postoupit pohledávku ze vzájemných vztahů na třetí osobu.

2.19. Před odesláním objednávky je kupující oprávněn za účelem uzavření smlouvy, zjištění nebo opravy technických chyb provést úkony a použít technické prostředky popsané v čl. 2. a 3. těchto VOP.

 


3. Kupní cena a platební podmínky

3.1. Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu za zboží kupní cenu a cenu přepravy podle prodávajícím akceptované objednávky (uzavřené smlouvy). Při tvoření objednávky jsou tyto položky uvedeny také sumární (součet ceny zboží a přepravy). Cena zboží na portálu je uvedena s DPH, pokud není uvedeno, že jde o cenu bez DPH. DPH je při dodání zboží a služeb uplatňovaná v souladu s právními předpisy.

Obecně platí.

Akce se nejedná o zboží označené „NA TOTO ZBOŽÍ NEPLATÍ JINÉ AKCE - POSLEDNÍ KUSY V NABÍDCE.“

Věrnostní ceny. Platí pouze pro věrné zákazníky, kteří se zaregistrovali ve věrnostním systému společnosti PPG Group s.r.o. Věrnostní cena je obecně nižší nebo stejná jako aktuální prodejní cena. Společnost PPG Group s.r.o. si doplnit právo měnit věrnostní ceny dle aktuálních obchodních podmínek. Na zboží s věrnostní cenou neplatí další akce a slevy. Zboží je označeno „NA TOTO ZBOŽÍ NEPLATÍ JINÉ AKCE“

Individuální úprava ceny zboží: „Dorovnání ceny konkurence – Pošlete nám link na stejné zboží v NIŽŠÍ ceně a my vám nachystáme naši upravenou nabídku“. PPG Group. s.r.o. může navrhnout úpravu ceny zboží. PPG Group s.r.o. si vyhrazuje právo určit cenu odlišnou od ceny konkurence. Zákazník posláním linku na zboží v nižší ceně automaticky nezískává stejnou cenu zboží.

*Podmínky akce – Každá marketingová akce má specifické podmínky, které jsou sepsány v sekci „*Podmínky akce“. Marketingový štítek je grafický prvek umístěný na produktové kartě zboží. Pokud je zboží označeno marketingovým štítkem, akce se vztahuje pouze na zboží označené marketingovým štítkem. Akcie nelze kombinovat s jinými akcemi a slevami a ani uplatňovat na zboží, které nemá marketingový štítek příslušné akce.

3.2. V kupní ceně zboží nejsou zahrnuty poplatky bank za provedení úhrady kupní ceny, náklady na přepravu zboží, náklady dobírky, náklady doručování zakoupeného zboží podle bodu 4. VOP, náklady na použití elektronických prostředků pro komunikaci. Tyto poplatky a náklady je povinen zaplatit kupující, pokud dále není uvedeno jinak. Při platbě ze zahraničí je kupující jako příkazce platby povinen snášet poplatky své banky a ostatní poplatky, zejména korespondenčních bank a banky příjemce.

3.3. Cena se může změnit z důvodů zjevné tiskové či jiné chyby týkající se ceny zboží zjištěné v systému prodávajícího nebo zveřejněné na nákupním portálu u zboží. Kupující i prodávající je oprávněn zrušit objednávku, resp. odstoupit od kupní smlouvy (do okamžiku převzetí zboží) pokud je kupujícímu oznámena změna kupní ceny některé položky v důsledku zjevné tiskové či jiné chyby týkající se ceny zboží.

3.4.  Způsob zaplacení kupní ceny, nákladů dopravy zboží (způsob placení volí kupující v procesu objednávání zboží na nákupním portálu a je uveden v objednávce s vyčíslením nákladů):

  • hotovostně při převzetí zboží (dobírka) - kupní cena a náklady dobírky i přepravy zboží jsou uvedeny v nákupním košíku v procesu objednávání zboží,
  • hotovostně vkladem na účet prodávajícího - kupní cena a náklady dopravy zboží jsou uvedeny v nákupním košíku při objednávání zboží,
  • bezhotovostně úhradou na účet prodávajícího v momentě vytváření objednávky nebo po akceptaci objednávky - kupní cena a náklady přepravy zboží jsou uvedeny v nákupním košíku při objednávání zboží.

Při placení je jako variabilní (reference plátce) symbol nutné uvést číslo objednávky kupujícího. Kupujícím nesprávně uvedený variabilní (reference plátce) symbol při platbě má za následek nesprávné zúčtování kupní ceny a kupující nese všechna rizika s tím spojená a kupující je v prodlení s plněním povinnosti zaplatit.

3.5. Splatnost kupní ceny:
a) při zvolení bezhotovostní platby nebo hotovostní platbě vkladem na účet prodávajícího: kupující je povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu nejpozději do 2 dnů ode dne uzavření smlouvy a před převzetím zboží způsobem dle čl. 3. VOP; kupující je oprávněn zaplatit už při vystavení a odeslání objednávky prodávajícímu s tím, že platba je vnímána jako zálohu na kupní cenu a nákladů dopravy zboží, avšak kupujícímu se doporučuje, aby platil až po akceptaci objednávky prodávajícím (uzavření smlouvy),
b) při hotovostní úhradě při doručení zboží na dobírku: kupující je povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu a náklady dopravy nejpozději při doručení zboží kupujícímu.

Cena za dobírku:

  • Objednávka s platbu na dobírku - 89 KCZ

Cena při platbě předem

  • Platební kartou - ZDAEMA
  • Platba QR kódem - ZDARMA
  • Převodem na účet - 89 KCZ

3.6. Poplatky bank za provedení úhrady kupní ceny a nákladů dopravy kupujícím se řídí smlouvou mezi kupujícím a bankou kupujícího. Kupující je upozorňován, že informace o nákladech přepravy zboží jsou jednoznačně uvedeny v procesu objednávání zboží a závisí na výběru dopravce / doručovací služby / způsobu doručení. Náklady na použití elektronických prostředků komunikace se řídí smlouvou mezi kupujícím a jeho poskytovatelem internetového připojení, případně jeho poskytovatelem služeb elektronických komunikací.

3.7. Prodávající vystaví a doručí fakturu kupujícímu v souladu s platnými zákony ČR. Kupující zasláním objednávky souhlasí s tím, aby faktura byla poslána spolu se zbožím nebo zpřístupněna kupujícímu elektronicky. Faktura je posílána spolu se zbožím a faktura je současně i dodacím listem a záručním listem, pokud není doručován zvláštní záruční list. Zvláštní doručován záruční list může být prodávajícím potvrzen na základě žádosti kupujícího a na prodejně EXIsport ve lhůtě 7 dnů ode dne dodání zboží kupujícímu.

3.8. Při odstoupení od uzavřené smlouvy se postupuje v souladu s právními předpisy a VOP. Pokud byla kupní cena zaplacena před uzavřením smlouvy a smlouva není uzavřena ani do 15 dnů od doručení objednávky kupujícího, kupní cena bude vrácena kupujícímu nejpozději do 30 dnů ode dne doručení objednávky kupujícího nebo do 14 dnů ode dne od odmítnutí objednávky nebo odvolání objednávky, a to podle toho, které datum nastane dříve. Vrácení kupní ceny se provede na ten účet, ze kterého byla platba přijata, resp. jiným způsobem na základě dohody stran. Před vrácením zaplacené ceny je v případě pochybností prodávající oprávněn od kupujícího požadovat prokázání skutečnosti, že je majitelem účtu a / nebo oprávněnosti přijetí pařez. prostředků. Pokud je prodávající povinen vrátit kupujícímu kupní cenu a zboží bylo již doručováno kupujícímu, prodávající vrátí kupujícímu kupní cenu po vrácení zboží prodávajícímu.

 

3.9. Speciální slevy jsou platné pouze pro e-shop. Ceny produktů nejsou platné pro kamenné prodejny.

 


4. Dodání zboží, dodací podmínky a náklady na dodání zboží

4.1. Prodávající dodá zboží kupujícímu ve lhůtě 14 dnů ode dne kdy byla mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena smlouva postupem podle těchto VOP. Prodávající dodá zboží kupujícímu na adresu jím uvedenou při vystavení objednávky (výlučně na území zemí v Evropské unii) a výlučně osobě, která je uvedena jako kupující. Dodání nebo vydání zboží jiné osobě než kupujícímu nelze bez zvláštního předem daného písemného souhlasu prodávajícího a prodávajícím požadovaných dokumentů. Z tohoto důvodu je nezbytné, aby kupující uvedl správně své identifikační údaje při objednávání zboží a údaje pro dodání zboží. Dodání zboží mimo EU nebo jiné osobě bez oprávnění k přijetí zboží není možné. Doručovatel zboží je oprávněn u přebírající osoby vhodnými prostředky provést zjištění a ověření zda tato osoba je kupujícím a zda je oprávněná převzít zboží. Pokud to okolnosti vyžadují, prodávající a kupující se mohou dohodnout na prodloužení dodací lhůty, nebo na náhradním plnění ve stejné kvalitě a ceně.

Cena přepravních služeb Slovensko - způsob doručení kurýr GEIS

  • Objednávka do 2000Kč - cena za dopravu 100Kč
  • Objednávka nad 2000Kč - doprava ZDARMA

4.2. Vydání zboží kupujícímu je možné pouze pokud je zaplacená kupní cena a cena přepravy za dodávané zboží. V opačném případě je prodávající, resp. dopravce / doručovatel oprávněn nevydat zboží a prodávající není v prodlení s dodáním zboží. Kupující je povinen od přepravce / doručovatele řádně převzít zboží v rozsahu prodávajícím akceptované objednávky. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží až po zaplacení kupní ceny zboží, ceny přepravy a následném převzetí zboží.

4.3. Způsob dodání zboží volí kupující na nákupním portále, a to v procesu objednávání zboží z prodávajícím nabízených možností. V zásadě je možné dodání zboží spediční společností nebo prostřednictvím poštovního podniku a cena přepravy je uvedena v objednávce.

4.4. V určitých případech je prodávající oprávněn pozměnit kupujícím vybraný způsob přepravy zboží na jiný nabízen způsob přepravy před akceptací objednávky. V tomto případě bude kupující o této skutečnosti písemně informován, bude mu navržena změna objednávky, podmínek smlouvy podle čl. 2 VOP a bude informován o změně nákladů na dopravu. Změna nákladů dopravy v důsledku změny způsobu přepravy nebude v neprospěch kupujícího.

4.5. Kupující je upozorněn, že prodávající je oprávněn dodat zboží i několika samostatnými dodávkami s tím, že i pro takové samostatné dodání zboží platí cena přepravy jako při akceptaci objednávky (tj více přeprav je účtovaných jen za cenu jedné přepravy).

4.6. Prodávající, přepravní společnost nebo zásilková služba je oprávněna avizovat dodávku zboží kupujícímu e-mailem, sms zprávou nebo jinou vhodnou formou (např. Telefonicky). Kupující souhlasí s tím, aby prodávající poskytl tyto údaje kupujícího přepravní / spediční společnosti nebo doručovateli. Kupující je povinen být zastižení na jím uvedené adrese v čase oznámeného dodání zboží.

4.7. Při převzetí zboží je kupující povinen bez vyzvání prokázat dopravci svou totožnost prostřednictvím platných dokladů totožnosti (občanský průkaz nebo pas). Z těchto dokladů musí být zřejmá totožnost kupujícího a oprávnění k převzetí zboží. V opačném případě nemusí být zboží předáno ze strany prodávajícího / přepravce.

4.8. APokud kupující neoprávněně odmítne převzít zboží nebo jej opakovaně neoprávněně nepřevezme, je prodávající oprávněn si vůči němu uplatnit všechny náklady, které mu v této souvislosti vznikly.

4.9. Prodávající je oprávněn jednostranně a dle vlastního uvážení interně určit hodnotu objednávky, při které kupující již neplatí cenu přepravy zboží. Skutečnost placení nebo neplacení ceny přepravy kupujícím se zobrazí v objednávce na stránce www.exisport.com. Prodávající je oprávněn jednostranně bez nutnosti uvedení změny těchto VOP měnit a upravovat hodnotu objednávky (uzavřené smlouvy), při které kupující neplatí cenu přepravy. Na uzavřené smlouvy tato změna nemá vliv.

4.10. Při převzetí zboží je kupující povinen odkontrolovat neporušenost obalu a kompletnost dodávky, zejména počet transportních balení (balíků / zásilek). V případě jakýchkoliv zjevných vad zjištěných v souvislosti s přepravou a zbožím je kupující povinen tyto neprodleně, nejpozději do 12 hodin oznámit dopravci i prodávajícímu. Kupující je povinen na přepravním dokumentu vyznačit všechny zjevné poškození zásilky a porušenost obalu. Pokud je transportní balení opatřeno originální páskou EXIsport, která je poškozena nebo je zjištěno jiné narušení obalu balení či zásilky o neoprávněném otevření zásilky, je kupující povinen zásilku od přepravce / doručovatele nepřevzít. Podpisem předávacího protokolu kupující potvrzuje, že zásilka byla převzata neporušená. Pokud kupující nevznese námitky k nedoručení zboží a nedoručení dokladů dodávaných se zbožím ve lhůtě 12 hodin od dodání zboží, na základě potvrzených dodacích a přepravních listů se předpokládá, že zboží bylo kupujícímu dodáno řádně, pokud se dokáže neprokáže opak.

 

4.11. Poškození zboží oznámí kupující prodávajícímu formou e-mailu nebo jiným vhodným způsobem. Na dodatečné nahlášení mechanických poškození zjistitelných při převzetí zboží nelze brát zřetel a tyto nebudou uznány.

4.12. Prodávající bude neprodleně informovat kupujícího o nemožnosti dodání zboží, jakož i v případech vyšší moci nebo důvodech, za které prodávající nebo dopravce / doručovatel neodpovídá. V tomto případě prodávající nabídne nebo poskytne spotřebiteli náhradní plnění a postupuje podle VOP a právních předpisů.

4.13. Osobní odběr zboží na prodejně EXIsport je možný pouze v případě pokud se na prodejně objednané zboží nachází. Doručování zboží do prodejen EXIsport není možné. Zjevné vady zboží je kupující povinen reklamovat okamžitě.

5. Záruka, reklamační podmínky a reklamační řád

5.1. Ustanovení tohoto bodu se nevztahují na kupujícího, který není spotřebitel a nebo osoby nakupuje zboží za účelem podnikání a ne za účelem osobní spotřeby fyzických osob; odpovědnost za vady zboží se v tomto případě řídí ustanoveními §422 a násl. Obchodního zákoníku. Prodávající vyřizuje spotřebitelské reklamace v souladu s právními předpisy České republiky, zejména zákonem č. 250/2007 CFU v platném znění, občanským zákoníkem ČR a platnými právními předpisy.

5.2. Při všech výrobcích kupovaných na základě občanskoprávních vztahů je záruční doba v souladu s právními předpisy České republiky standardně 24 měsíců, pokud právní předpisy SR nestanoví kratší dobu pro určité druhy zboží. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí zboží kupujícím. Prodávající odpovídá kupujícímu spotřebiteli za vady zboží podle § 623 a 623 občanského zákoníku.


5.3. Trvání záruční doby vyplývá z právních předpisů České republiky. Pokud je na prodávané věci, jejím obalu nebo návodu k ní připojeném vyznačena lhůta k použití, neskončí záruční doba před uplynutím této lhůty.


5.4. Záruka se nevztahuje na vady a poškození vzniklé: v souvislosti s běžným opotřebením, jednáním kupujícího nebo třetí osoby po převzetí zboží kupujícím, neodborným, nešetrným zacházením, nadměrnou zátěží, mechanickým poškozením nebo opotřebením, použitím zboží v rozporu s jeho návodem nebo účelem použití nebo nedodržením pravidel používání, údržby nebo skladování, při živelných katastrofách, neodbornou nebo nesprávnou montáží či instalací nebo uskladněním, v důsledku neprovedení pravidelné údržby a servisních prohlídek (pokud jsou určeny podle uživatelského manuálu) pro zboží kategorie lyže, kolečkové brusle, kola a fitness zařízení.

5.5. Kupujícímu zaniká záruka iv případě pokud je odstraněna plomba z zboží nebo pokud bude proveden zásah do zboží.

5.6. Kupující může uplatnit reklamaci: osobně v kterékoliv prodejně EXIsport na území celé ČR předložením zboží a dokladu o koupi, odesláním zboží spolu s dalšími požadovanými dokumenty (zejména doklad o koupi) na centrální reklamační oddělení PPG Group s.r.o. na adresu Opatovská cesta 14, Košice.


5.7. K reklamovanému zboží přiloží kupující čitelný originál nebo kopii dokladu o koupi zboží a podrobně uvede popis vady a způsob jakým se vada navenek projevuje. Zboží má být doručen v čistém stavu a s příslušenstvím dodávaným se zbožím.


5.8. Prodávající při uplatnění reklamace vydá spotřebiteli potvrzení. Posouzení reklamace bez předložení zboží nebo bez předložení kopie dokladu o koupi není možné.

5.9. Prodávající vyřizuje spotřebitelské reklamace v souladu s právními předpisy České republiky, zejména zákonem č. 250/2007 CFU v platném znění, občanským zákoníkem ČR a platnými právními předpisy. Pokud jde o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. Prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Kupující může místo odstranění vady požadovat výměnu věci, nebo se vada týká jen součásti věci, výměnu součásti, pokud tím prodávajícímu nevzniknou nepřiměřené náklady vzhledem na cenu zboží nebo závažnost vady. Prodávající může vždy namísto odstranění vady vyměnit vadnou věc za bezvadnou, pokud to kupujícímu nezpůsobí závažné potíže. Pokud jde o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla řádně užívat jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu věci nebo má právo od smlouvy odstoupit. Táž práva přísluší kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat. Pokud jde o jiné neodstranitelné vady, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny věci.


5.10. Prodávající vydá doklad o vyřízení reklamace nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace v souladu se zákonem o ochraně spotřebitele a právními předpisy. Kupující bere na vědomí a souhlasí, že doklad o uplatnění reklamace a vyřízení reklamace bude doručen kupujícímu v souladu s právními předpisy. Při ukončení reklamačního řízení, jakož i na základě výzvy prodávajícího je kupující povinen ve lhůtě 15 dnů si převzít od prodávajícího reklamované zboží, pokud reklamace byla vybavena formou opravy, slevy, výměnou zboží (nové zboží) nebo zamítnutím reklamace. Stížnosti a podněty spotřebitelů lze adresovat na adresu sídla prodávajícího.

5.11. Pokud si kupující nepřevezme věc ani do 30 dnů po vyřízení reklamace nebo do 30 dnů od dne opakovaného doručování zboží kupujícímu nebo si ho nepřevezme ve stejné lhůtě od odeslání výzvy prodávajícího po ukončení reklamačního řízení na kontaktní adresu poskytnutou kupujícím, prodávající je v souladu s právními předpisy oprávněn požadovat od kupujícího plnění ve výši 8,50Kč za každý den uskladnění.

 

5.12. Nakupující - spotřebitel - má právo obrátit se na prodávajícího s žádostí o nápravu (e mailem na - czeshop@ppggroup.eu), pokud není spokojen se způsobem, kterým prodávající vybavil jeho reklamaci nebo pokud se domnívá, že prodávající porušil jeho práva. Pokud prodávající odpoví na tuto žádost zamítavě nebo neodpoví do 30 dnů od jejího odeslání, spotřebitel má právo podat návrh na zahájení alternativního řešení sporu subjektu alternativního řešení sporů (dále jen subjekt ARS) podle zákona 391/2015 CFU ARS subjekty jsou orgány a oprávněné právnické osoby podle §3 zákona 391/2015 CFU Návrh může spotřebitel podat způsobem určeným podle §12 Zákona 391/2015 CFU


Spotřebitel může podat stížnost prostřednictvím platformy alternativního řešení sporů RSO, která je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.


Alternativní řešení sporů může využít jen spotřebitel - fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti, zaměstnání nebo povolání. Alternativní řešení sporů se týká pouze sporu mezi spotřebitelem a prodávajícím, vyplývajícího ze spotřebitelské smlouvy nebo souvisejícího se spotřebitelskou smlouvou. Alternativní řešení sporů se týká pouze smluv uzavřených na dálku. Alternativní řešení sporů se netýká sporů, kde hodnota sporu nepřevyšuje částku 520Kč. Subjekt ARS může od spotřebitele požadovat úhradu poplatku za zahájení alternativního řešení sporu maximálně do výšky 130Kč s DPH.


6. Vrácení zboží - odstoupení od smlouvy

6.1. Poučení o právu spotřebitele odstoupit od smlouvy / uplatnění práva odstoupit od smlouvy.
Kupující spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy bez uvedení důvodu ve lhůtě 14 dnů. Lhůta pro odstoupení od smlouvy uplyne po 14 dnech ode dne kdy kupující spotřebitel nebo jím určená třetí osoba s výjimkou dopravce převezme zboží. Pokud zboží dodávají odděleně, lhůta pro odstoupení od smlouvy uplyne po 14 dnech ode dne kdy kupující spotřebitel nebo jím určená osoba s výjimkou dopravce převezme zboží, který byl dodán jako poslední. Při uplatnění práva na odstoupení od smlouvy kupující spotřebitel informujte prodávajícího o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy jednoznačným prohlášením (například dopisem zaslaným poštou) na adrese PPG Group s.r.o., Opatovská cesta 14, 040 01 Košice, Slovenská republika. K tomuto účelu může kupující spotřebitel použít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, který byl kupujícímu zaslán nebo který je zpřístupněn na webem sídle / nákupním portálu prodávajícího. Lhůta pro odstoupení od smlouvy je zachována, pokud kupující spotřebitel zašle oznámení o výkonu práva na odstoupení od smlouvy před tím, než uplyne lhůta pro odstoupení od smlouvy. Bližší podmínky jsou upraveny v zákoně č. 102/2014 CFU Po odstoupení od smlouvy prodávající vrátí kupujícímu spotřebiteli všechny platby, které je prodávající povinen vrátit podle právních předpisů. To se nevztahuje na dodatečné náklady, pokud si kupující spotřebitel zvolil jiný druh doručení, jako je nejlevnější běžný způsob doručení, který prodávající nabízí. Platby prodávající vrátí kupujícímu spotřebiteli bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy mu bude doručeno oznámení kupujícího spotřebitele o odstoupení od této smlouvy. Jejich úhrada bude provedena stejným způsobem, jaký byl použit při původní platbě kupujícím spotřebitelem (pokud nebude výslovně dohodnuto jinak, a to bez účtování jakýchkoliv dalších poplatků). Kupujícímu spotřebiteli doporučujeme uvést v odstoupení od smlouvy číslo bankovního účtu, na který požaduje vrácení peněz. Platba za zakoupené zboží bude uhrazena kupujícímu spotřebiteli až po doručení vráceného zboží zpět na adresu sídla prodávajícího nebo po předložení dokladu prokazujícího zaslání zboží zpět podle toho, co nastane dříve. Zboží musí být doručen zpět na adresu PPG Group s.r.o., Opatovská cesta 14, 040 01 Košice, Slovenská republika, nejpozději do 14 dnů ode dne uplatnění práva na odstoupení od smlouvy. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud bude zboží odeslán zpět před uplynutím 14 denní lhůty. Přímé náklady na vrácení zboží nese kupující spotřebitel, při smlouvě na dálku i náklady na vrácení zboží, které vzhledem k jeho povaze nelze vrátit prostřednictvím pošty. Kupující spotřebitel odpovídá za případné snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s ním jiným způsobem, než jaký je potřebný ke zjištění povahy, vlastností a funkčnosti zboží. Kupující spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy v případech podle § 7 odst. 6 zákona č. 102/2014 Z.z ..


Zboží musí být vráceno nepoškozené, nepoužívané, bez známek opotřebení a v původním obalu s dokladem o koupi zboží. Prodávající vrácené zboží překontroluje a přezkouší. Pokud bylo zboží vráceno kupujícímu nepoškozené a neopotřebované, vrátí prodávající kupujícímu zaplacenou kupní cenu zboží v souladu s VOP a právními předpisy. Na základě této dohody se kupní cena vrátí bankovním převodem na původní účet kupujícího spotřebitele, pokud se strany nedohodnou jinak.

V případě odstoupení od smlouvy (vrácení zboží), který byl uhrazen slevovými kupóny nebo vouchery zakoupenými na www.zlavomat.sk nebo www.slevomat.cz, Prodávající je povinen ověřit platnost kódu nebo voucheru. Kupující je povinen strpět neodkladný čas k ověření platnosti kódů a voucherů. Pokud slevové kódy nebo vouchery nebudou platné (nebyly použity na nákup v síti EXIsport) Prodávající není povinen Kupujícímu proplatit kupní cenu slevových kódů nebo voucherů. Prodávající může proplatit cenu slevových kódů a voucherů až po fyzickém vrácení zboží na adresu PPG Group s.r.o., Opatovská cesta 14, 040 01 Košice, Slovenská republika a doložení dokladu o koupi slevových kódů nebo voucherů. Prodávající proplatí jen reálně zaplacenou cenu za takto zakoupené slevové kódy nebo vouchery. Pokud Kupující požaduje vrácení peněz za nepoužité slevové kódy nebo vouchery dělá tak výlučně u poskytovatele služeb www.zlavomat.sk nebo www.slevomat.cz. PPG Group s.r.o. nepřebírá odpovědnost za prodej služeb na portálech www.zlavomat.sk nebo www.slevomat.cz, které se řídí obchodními podmínkami třetích stran.

 

Ověření voucherů je možné na. https://www.zlavomat.sk/kontrola-platnosti-voucheru a  https://www.slevomat.cz/kontrola-platnosti-voucheru


6.2. V případě vrácení poškozeného zboží používaného nad rámec zacházení potřebného ke zjištění vlastností a funkčnosti je prodávající oprávněn uplatnit vůči kupujícímu náhradu škody, resp. jiné zákonné nároky. Tyto nároky je oprávněn započíst si oproti pohledávce na vrácení kupní ceny (s výjimkou zboží vráceného z důvodů prokázaných záručních vad).

6.3. Na základě dohody prodávajícího a kupujícího av souladu s těmito VOP není kupující oprávněn bez uvedení důvodu odstoupit od kupní smlouvy v kterémkoliv z následujících případů:

a) prodej zboží uzavřeného v ochranném obalu, který není vhodné vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů a jehož ochranný obal byl po dodání porušen.

b) prodej zboží, který může být vzhledem ke své povaze po dodání neoddělitelně smíchaný s jiným zbožím.

c) prodej zboží, který vzhledem k jeho vlastnosti nelze vrátit. Takovým zbožím jsou např. impregnační a čistící prostředky, prostředky na ošetření obuvi, spodní prádlo, plavky.

6.4. Při porušení podmínek pro odstoupení od smlouvy nebo řádného vrácení zboží je prodávající oprávněn uplatnit u kupujícího náhradu škody, která mu tím vznikla dle příslušných právních předpisů.

7. Ochrana osobních údajů

Podrobné informace o zpracování osobních údajů (link). 


8. Závěrečná ustanovení

8.1. Prodávající je oprávněn uschovat a archivovat vzájemnou dokumentaci a smlouvu v elektronické formě spolu s příslušnými Všeobecnými obchodními podmínkami po dobu 5 let. Archivována smlouva není dostupná kupujícímu. Na uzavření smlouvy je nabízen slovenský jazyk. Kupující je oprávněn podstatné náležitosti smlouvy v elektronické podobě reprodukovat v souladu s právními předpisy. Smlouva se uzavírá na dobu do vypořádání závazků stran ze smlouvy, resp. na dobu do okamžiku jejího zrušení postupem podle smlouvy, VOP a právních předpisů. Minimální délka trvání závazků kupujícího spotřebitele ze smlouvy je určena právními předpisy ČR, VOP a smlouvou.

8.2. Pro doručování elektronických zpráv adresovaných kupujícímu platí, že pokud prodávající neobdrží chybové hlášení o nemožnosti doručení zprávy (e-mailu nebo sms zpráva) na poskytnutou e-mailovou adresu, resp. telef. číslo kupujícího (mobil), považuje se tato zpráva (e-mail nebo sms zpráva) za doručenou na další den od jejího odeslání, jestliže kogentní právní předpisy nestanoví jinak. Pro doručování elektronických zpráv adresovaných prodávajícímu (e-mail) platí, že elektronická písemnost se považuje za nedoručenou do momentu, dokud její přijetí prodávající nepotvrdí kupujícímu zpětnou e-mailovou zprávou. Zásilka se považuje za doručenou iv případě, pokud ji adresát odmítne převzít, nebo iv případě, že si ji adresát vlastním zaviněním nebo opomenutím nepřevezme. V takovém případě se považuje za doručenou uplynutím úložní doby na poště v trvání podle určení odesílatele a vrácením zásilky odesílateli, o čemž musí odesílatel prokázat nepoškozené důkaz. Oznámení doručovány prostřednictvím doručovatele - kurýrní služby (zejména DHL, IN TIME, UPS) budou považovány za doručené momentem převzetí stranou. V případě neúspěšnosti doručení kurýrní službou se považuje za moment doručení třetí den po provedení prvního pokusu o doručení, přičemž provedení pokusu o doručení se prokáže prohlášením doručovatele - kurýrní služby. Je výlučným oprávněním prodávajícího rozhodnout jakou formou a ve kterých případech touto formou bude komunikovat s kupujícím (sms nebo e-mail nebo jiný vhodný způsob).

8.3. Pokud se prokáže, že některá z ustanovení VOP a / nebo smlouvy je neplatné nebo neúčinné, nemá taková neplatnost nebo neúčinnost za následek neplatnost nebo neúčinnost dalších ustanovení smlouvy / VOP. V takovém případě se strany zavazují neprodleně nahradit takové neplatné nebo neúčinné ustanovení novým tak, aby byl zachován účel, sledovaný příslušným neplatným či neúčinným ustanovením v době jeho přijetí, resp. uzavření této smlouvy.

8.4. Nad činností prodávajícího je oprávněn provádět dohled Inspektorát České obchodní inspekce se sídlem v Košicích pro Ústecký kraj, Vrátna 3, 040 01 Košice. tel. č. +42155/729 07 05, +42155/622 76 55
8.5. Rozhodným hmotným a procesním právem (Governing law) je právo České republiky. Všechny spory, které vzniknou z VOP, smlouvy nebo v souvislosti s nimi, včetně sporů z dodávek zboží budou rozhodovat výlučně soudy v České republice podle práva ČR.


8.6. VOP jsou platné a zavazují ode dne jejich zveřejnění na internetové stránce prodávajícího a lze do nich nahlédnout iv sídle prodávajícího. Prodávající si vyhrazuje právo dle vlastního uvážení jejich rušit, měnit, upravovat nebo nahrazovat novými s tím, že na uzavřené smlouvy se vztahují VOP platné v době uzavření kupní smlouvy. Provedením registrace, jakož i zasláním objednávky a odkliknutím souhlasu se zněním VOP na www.exisport.com při ukončení procesu objednávání kupující potvrzuje, že mu byly poskytnuty informace o právu kupujícího odstoupit od smlouvy podle § 3 odst. 1 písm. h) zákona č. 102/2014 CFU, že se seznámil a souhlasí s VOP, reklamačním řádem (čl. 5), považujíce je za součást smluvního vztahu.

VOP v tomto znění jsou zveřejněny a platné od 15.4.2019 a použijí se na objednávky doručovány přes nákupní portál po tomto datu.