Produkt byl úspěšně přidán do nákupního košíku
Počet:
Celkem:
0 ks zboží. 1 produkt v košíku.
Pokračovat v nákupu
Celkem za produkty:
Celkem za doručení:  Bude determinováno
Celkem:
Přejete si montáž lyžařského vázání ?
Ano Ne
Více informací
Věk
Typ lyžaře

Všechna vstupní pole jsou povinná

Montáž lyžařského vázání

Potvrdit

Ochrana osobních údajů pro účel provozu Věrnostního programu EXIsport

Zveřejněno: Aktualizováno: 13.04.2024 344 x 8 min

Informace provozovatele o ochraně a zpracování osobních údajů za účelem provozu Věrnostního programu EXIsport (v souvislosti s úpravou od 04/2019 )

S poločnost PPG Group sro se sídlem Opatovská cesta 14, 040 01 Košice, Slovenská republika, IČO 51 887 819, zapsaná v Obchodním rejstříku Okresního soudu Košice I, oddíl Sro, vložka č. 2010 46297/V (dále také „Společnost“), která je od měsíce dubna 2019 provozovatelem maloobchodních prodejen a e-shopu označením EXIsport (dále přiměřeně i „síť EXIsport“) .

V souvislosti s uvedeným se Společnost stala i provozovatelem Věrnostního programu sítě EXIsport (dále i „Věrnostní program“).

Původním provozovatelem sítě EXIsport byla společnost TOMIREX sro se sídlem Opatovská cesta 14, 040 01 Košice, IČO 31 723 420, zapsaná v Obchodním rejstříku Okresního soudu Košice I, oddíl Sro, vložka č.j. 7510/V (dále také „Původní provozovatel“).

V souvislosti s uvedenými skutečnostmi jsou Vám ze strany Společnosti jako aktuálního provozovatele v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů ao volném pohybu takových údajů (dále přiměřeně i „Nařízení “), zejména podle čl. 14 Nařízení, poskytované níže uvedené informace s tím, že na ochranu osobních údajů se vztahuje i zákon č. 1/2003. 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů ao změně a doplnění některých zákonů.

Společnost  jako provozovatel zpracovává osobní údaje za účelem provozu Věrnostního programu , a to na základě souhlasu dotyčné osoby podle Nařízení. Právním základem zpracování osobních údajů je v tomto případě souhlas udělován v souladu s Nařízením a právními předpisy na ochranu osobních údajů. Tento souhlas lze kdykoli odvolat postupem uvedeným níže. Osobní údaje nezískané od dotyčné osoby, resp. jejího zástupce, nám byly poskytnuty ze zdroje, kterým je Původní provozovatel. Při souhlasu se zpracováním osobních údajů se tento uděluje podle Nařízení.

Poskytnutí osobních údajů pro tento účel je smluvním požadavkem, pokud jiné nevyplývá přímo z Nařízení. Osobní údaje musí být poskytnuty, protože bez toho nelze využívat benefity a práva spojená s účastí člena Věrnostního programu sítě EXIsport. Osobní údaje budeme využívat na nezbytný rozsah daný účelem, pro který se budou zpracovávat.

Zpracovávanými osobními údaji pro účely provozu Věrnostního programu jsou jméno, příjmení, adresa, ulice, číslo domu, PSČ, město, e-mailová adresa, telefonní číslo, podpis (při tištěném formuláři), číslo zákaznické/věrnostní karty (pokud se přiděluje nebo přidělilo ), případně jiné údaje vyžadované podle Registračního formuláře pro Věrnostní program. Zpracovávají se pouze běžné a nikoli zvláštní kategorie osobních údajů. Osobní údaje jsou určeny ke zpracování za účelem poskytování benefitů a informací spojených s členstvím ve Věrnostním programu, včetně zachování práv a benefitů z Věrnostního programu Původního provozovatele, pro generování věrnostní karty člena, pro adresování zvláštních nabídek/benefitů členovi, pro zasílání newslettrů a pro realizaci marketingu . Osobní údaje mohou být zkombinovány ve spojitosti s údaji o nákupech a využitých službách v síti EXIsport tak, abyste byli informováni o stavu benefitů a výhodách plynoucích z Věrnostního programu.

Vaše osobní údaje budou uchovávány po dobu Vašeho členství ve Věrnostním programu, pokud právní přepisy nebudou pro některé osobní údaje vyžadovat jinou lhůtu jejich uchovávání.

Tyto osobní údaje mohou být poskytovány osobám a příjemcům, které se podílejí na provozu Věrnostního programu a na plnění uvedeného účelu zpracování osobních údajů. Takovými osobami jsou zejména smluvní partneři Společnosti jako provozovatele Věrnostního programu a sítě EXIsport, jako poštovní podniky, kurýrní společnosti, pojišťovny, osoby z oblasti informačních technologií a poradenství, jejichž prostřednictvím se zajišťuje komunikace se členy programu, provoz, podpora, vyhodnocení  a údržba Věrnostního programu, nabídka zvláštních benefitů, slev, služeb.

Jako provozovatel zpracování osobních údajů pro uvedený účel a provozovatel Věrnostního programu uvádíme naše identifikační a kontaktní údaje:

PPG Group sro, Opatovská cesta 14, 040 01 Košice, Česká republika, IČ: 51 887 819 ,

e-mail: osobneudaje@ppggroup.eu ; tel.: +421 55 788 14 44

Naše platné kontaktní údaje naleznete na www.exisport.com v sekci Ochrana osobních údajů a takové jsou i kontaktní údaje pro případnou zodpovědnou osobu na ochranu osobních údajů.

 

Podle Nařízení máte (dotyčná osoba) právo:

a)    kdykoli udělený souhlas odvolat, aniž by to mělo vliv na zákonnost zpracování založeného na souhlasu uděleném před jeho odvoláním;

b)    požadovat od Společnosti přístup k osobním údajům týkajícím se dotyčné osoby a na jejich opravu nebo vymazání nebo omezení zpracování,

c)    namítat proti zpracování osobních údajů,

d)    pro přenosnost osobních údajů,

e)    být informováni o zdroji, ze kterého pocházejí osobní údaje, případně informace o tom, zda pocházejí z veřejně přístupných zdrojů, pokud by osobní údaje nebyly získány od Vás,

f)     podat stížnost dozorčímu orgánu k Úřadu na ochranu osobních údajů se sídlem v Bratislavě.

Těmto právům odpovídají naše povinnosti. Každé z Vašich oprávnění podle písm. a) až f) můžete uplatnit zasláním žádosti do sídla Společnosti, zasláním e-mailu na adresu osobneudaje@ppggroup.eu , doručením žádosti na kteroukoli z prodejen síti EXIsport, podle toho, která z těchto forem je pro Vás nejdostupnější. Z Vaší žádosti by mělo vyplynout, které z těchto práv a jak chcete využít.

Ukládá se nám povinnost poskytnout Vám informace o jiném účelu a další relevantní informace podle uvedených právních předpisů, pokud bychom měli v úmyslu dále zpracovávat osobní údaje pro jiný účel než ten, pro který byly získány . Pokud by se tak zamýšlelo, budeme Vás o tom informovat.  Neprovádíme automatizované individuální rozhodování ani profilování dle Nařízení a uvedeného zákona, případnou změnu Vám sdělíme. Společnost však může dotyčným osobám ze stejného regionu zasílat oznámení o zvláštních možnostech a benefitech aplikovatelných pro region.

Pro účast osob ve Věrnostním programu se vyžaduje souhlas s podmínkami tohoto programu a souhlas s poskytnutím a zpracováním osobních údajů. Osobní údaje pro registraci těchto zájemců o členství ve Věrnostním programu nebo pro provedení změny již existujících členů mohou tyto osoby poskytnout a vyplnit zejména v Registračním formuláři EXIsport na www stránce www.exisport.com (při jeho dostupnosti) nebo na vytištěném formuláři na kterékoli prodejně sítě EXIsport nebo ve formuláři příslušné elektronické aplikace třetí osoby (při jejich dostupnosti). P oskytované osobní údaje musí být pravdivé, aktuální a jejich změnu nám prosím sdělte. V souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti můžeme zavést opatření za účelem ověření, zda souhlas dotyčné osoby, která je mladší 16 let je poskytnut nebo schválen jejím zákonným zástupcem, případně postupovat podle právních předpisů v této oblasti. Poskytnutím osobních údajů, podpisem a vyjádřením souhlasu v části udělovaného souhlasu se zpracováním osobních údajů pro Věrnostní program pro nové zájemce o členství od uvedeného data je Společnosti udělován souhlas se zpracováním osobních údajů podle těchto podmínek.